ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui sprijin   financiar pentru  Cruceanu  Maria, pentru publicarea cartii “”Iarba verde de acasa”

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                            intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 38278/14.12.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38279/14.12.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 coroborat cu prevederile rt.115 alin.1 lit.(b)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei,  sprijin financiar pentru Cruceanu Maria, in vederea publicarii cartii “Iarba verde de acasa”.

         Art. 2 Primarul, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.314