ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 38281/14.12.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 38282/14.12.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  Adresa MFP nr.33051/24.10.2017;

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

   Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Vasile Litu nr.4, parter, ap.2,  format din  incaperile notate in plan cu nr.4-6,   in suprafata de 46,86 mp,   identic cu  nr.cadastral 32389-C1 din CF32389.

   Art.3  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.315