ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

                        

Având în vedere expunerea de motive nr.38287/14.12.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38288/14.12.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 10 alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c, art. 45, alin. (3) şi art. 115,alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei a unei suprafete de teren, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2. Inventarul domeniul public al Municipiului Vatra Dornei se modifică şi completează în mod corespunzător.

           Art. 3. Primarul, prin Compartimentul cadastru  şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.317

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Anexa la HCL nr.317/20.12.2017

 

BUNURILE CE VOR FI TRECUTE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI IN DOMENIUL PRIVAT

 

Nr.crt.

Denumirea bunului

Pozitia din Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

 

1.

Suprafata de 1949 mp identica cu nr.cadastral 37991 din CF 37991

Pozitia 93

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile