ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

H O T A R A R E

                        privind aprobarea ofertei de donatie imobiliara de catre Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei,  pentru suprafaţa de 47 mp teren situat în   strada Diecilor, din partea proprietarului Piticariu Valentin

 

Având în vedere expunerea de motive nr.38290/14.12.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38291/14.12.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           In baza art. 863-1019 din Legea <LLNK 12009   287 10 201   0 nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile partii a III a din Anexa Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;

          In conformitate cu dispozitiile art. 36 alin.(1),  alin. (2) lit. “c” şi „d” alin.6 lit.“a”pct.11 si art.62 alin.(1) art.121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;45, alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

                                                H OTARASTE :

 

                                   Art. 1. Se  aproba oferta de donatie a suprafetei de 47 mpreprezentand strada, teren situat in Str.Diecilor,  identic cu nr.cadastral 37829 din CF 37829,  apartinand proprietarului Piticariu Valentin.

           Art. 2. (a)Se aproba si se insuseste inventarul domeniului public al Municipiului Vatra Dornei cu suprafata de 47 mp reprezentand strada, avand nr.cadastral 37829 din CF 37829.

         (b)Terenul in cauza se va prelua in patrimoniul Municipiului Vatra Dornei-domeniul public si se va inregistra in evidentele contabile, in urma evaluarii bunului.

         Art.3 Se aproba incheierea contractului de donatie in forma autentica avand ca obiect imobilul in suprafata de 47 de mp identic cu nr.cadastral 37829 din CF 37829, situat in intravilanul Municipiului Vatra Dornei, intre proprietarul Piticariu Valentin in calitate de donator si Municipiul Vatra Dornei in calitate de donatar.

         Art.4 Se imputerniceste d-l primar Ilie Bonches, pentru a semna in numele si pentru Municipiul Vatra Dornei contractul de donatie in forma autentica.

         Art.5.Contravaloarea cheltuielilor necesare perfectarii actului de donatie,onorariu notarial, taxe ANCPI, etc. vor fi suportate din bugetul local.

         Art.6.Contravaloarea documentelor notariale privind transferul de proprietate vor fi suportate din bugetul local.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.318