ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii  cotei de  4288/10000 respectiv suprafata de 97,76 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuintei, situata in Str.Podu Verde, nr.9, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Prasneac Cristian

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.38293/14.12.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38294/14.12.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei de teren  de 4288/10000 in suprafata de 97,76 mp, identic cu nr.cadastral 37411 din CF 37411, aferenta imobilului situat in Str.RPodu Verde, nr.9 cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Prasneac Cristian.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 40 de euro/mp, la cursul leu/euro din ziua platii,  conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 5 ani, in rate/egale/lunare/consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.319