ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2017-2018

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.5431/21.02.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.5432/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Tinand cont de adresa nr.2313/2017 a Inspectoratului Scolar Judetean Suceava;

            În conformitate cu prevederile art.25 al Ordinului MECTS nr.5777/2016 privind aprobarea metodologiei pentru fudamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversiatr pentru anul scolar 2017-2018;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “a” şi alin.3 lit.”b”, alin.6 lit.(a) pct.1 precum şi art.45 alin. 1 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                            HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba  reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2017-2018, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2   Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                                                                                        Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.32