ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei puz+rlu(regulament local de urbanism aferent puz), in intravilanul municipiului vatra dornei, in vederea  reamenajarii imobilului in spatiu comercial, STR. Luceafarului, nr.16, CF37084- beneficiar-LIVAN ELEONORA LIDIA

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.38296/14.12.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.38297/14.12.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Certificatul de urbanism nr.56/2017; Avizul nr.40/25.10.2017 al Comisiei tehnice de amenajare a terioriului  si de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Suceava ;

In conformitate cu  art.32 din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare, art.25, alin.1 si  art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; art.36, alin.5, lit.c si art. 45, alin.2, lit.e, din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

Art.l Se aproba documentatia de urbanism  PUZ+RLU(Regulament Local de Urbanism aferent PUZ), in intravilanul MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, in vederea  Reamenajarii Imobilului in Spatiu Comercial, Str.Luceafarului, Nr.16, CF37084- Beneficiar-Livan Eleonora Lidia. Suprafata terenului studiat prin P.U.Z. este  de 158 mp  format din imobilele cu nr.cadastral 37084mp din CF 37084, proprietatea d-nei Livan EleonorA –Lidia si Livan Gheorghe .Indicatorii urbanistici conform PUZ + RLU sunt : P.O.T. = 86,074 %, C.U.T. = 0,86 , regim maxim de inaltime – 8,30m, Regim de inaltime maxim-P.

Anexa – plansa de reglementari urbanistice nr. P2 – face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.320