ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumelor necesare deplasarii echipei de fotbal pentru copii din cadrul CSM “Dorna” Vatra Dornei, la Suceava la “Cupa Mos Craciun”

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.38299/14.12.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.38300/14.12.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 lit.(i) ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2000 lei   lei pentru deplasarea echipei de fotbal pentru copii din cadrul CSM “Dorna” Vatra Dornei, la Suceava la “Cupa Mos Craciun”, care va avea loc in perioada 21.12.2017-23.12.2017.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.321