ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2017 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                            intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

 

             Având în vedere expunerea de motive nr38302/14.12.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.38303/14.12.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii nr.6/2017  a bugetului de stat pentru anul 2017 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.2  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

            Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform influentelor prevazute in anexele nr.1 si 2 , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2 Se aproba modificarea programului anual de investitii pentru anul 2017,  conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

         Art.3  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.322