ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

                       

H O T Ă R Â R E

 privind modificarea sumelor necesare pentru organizarea manifestarilor culturale   din cadrul celei de-a doua editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, aprobate prin HCL nr.266/2017

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                   intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

       

            Având în vedere expunerea de motive nr.34407/03.11.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.34408/03.11.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere art.20 lit.(i) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) punctele 1, 4, 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă Programul manifestarilor culturale  organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei  in cadrul celei de-a doua editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 28 noiembrie 2017  - 15 ianuarie  2018, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

            Art. 2  Cheltuielile aferente organizării activităţilor cultural-educative cuprinse în program, în valoare de 105.000 lei, vor fi suportate din bugetul local de venituri şi cheltuieli, de la capitolul  cultura  recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

 Art.3. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.266/2017.

Art.4 Primarul, prin   Directia Turism, Cultura, Salvamont si Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.323