ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei, a aparatului de lucru al Consiliului Local si a institutiilor subordonate

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                   intrunit in sedinta  ordinara in data de 20.12.2017 

       

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Potrivit prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997, “prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona,, in cadrul legii, in nume propriu si in interesul populatiei locale, o parte importanta a treburilor publice”;

In conformitate cu prevederile art.11 alin.1 Legii cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

   În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (1) , art. 115 alin.1 lit.(b)din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art.1. Se aprobă salariile de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei, a aparatului de lucru al Consiliului Local si a institutiilor subordonate, conform anexei la prezenta hotarare.

       Art.2. Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de 10% din indemnizatia lunara a primarului Municipiului Vatra Dornei.

         Art.3 Se aproba coeficientii de majorare a salariilor pentru personalul nominalizat in echipele de proiecte finantae din fonduri euorpene neramnursabile dupa cum urmeaza :50% manager de proiect, 50% responsabil financiar, 25% restul echipei de proiect.Indemnizatia pentru primar si viceprimar va fi de 25%.

         Art.4 Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin  Compartimentul Resurse umane si Directia economica, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

20.12.2017

Nr.324

 

Anexe hcl: