ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru  Balla Liviu pentru efectuarea  unui tratament medical

 

        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.5437/21.02.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.5438/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;Ancheta sociala nr.3582/03.02.2017;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit. b  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2500 lei,  ajutor de urgenţă pentru Balla Liviu , în vederea efectuării  unui tratament medical.

         Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

 

 

                                                                                                        Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.34