ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind   aprobarea procentului pentru  fondul de conservare pentru anul 2017 propuse de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

             Având în vedere expunerea de motive nr. 5443/21.02.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 5444/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Având în vedere prevederile art.33  alin.(2) lit.(f) al  Legii nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 alin.3  coroborat cu prevederile  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă procentul pentru  fondul de conservare pentru anul 2017 propuse de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, O.S. Dorna Candrenilor si O.S. Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

1.       O.S. Dorna Candrenilor -10%

2.      O.S.Vatra Dornei            - 10%

3.      O.S. Iacobeni                  - 10%

4.      O.S.Carlibaba                - 10%

         Art. 2  Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

 

 

                                                                                                           Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.36