ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii cotei  de teren de 1/4   aferenta locuintei si curtii, situata inStr.Runc nr.10, in suprafata de 301 mp,  cu respectarea reptului de preemtiune pentru  Sfarti Victor Catalin  si Sfarti Camellia Iuliana, proprietarii constructiei

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 5446/21.02.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.5447/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei de teren  de 1/4 din suprafata de 300 mp, respectiv suprafata de 75 mp,  identic cu nr.cadastral 31198 din CF 31198, aferenta imobilului situat in Str.Runc nr.10, precum si cota de Ľ teren din suprafata de 904 mp, respectiv 226 mp  teren aferent curtii, identic cu nr.cadastral 36946 din CF 36946, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Sfarti Victor Catalin  si Camelia Iuliana.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 30 de euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 50% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare si diferenta in 2 rate egale/lunare/consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCl nr.194/2016.

         Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

 

 

                                                                                                           Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.37