ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii suprafeţei de 387 mp teren situat in Str.Ion Luca, nr.2 aferent locuintei si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Moisiuc Aurel si Livia proprietarii constructiei

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.5452/21.02.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 5453/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 387 mp teren situata in Str.Ion Luca, nr.2,  aferent locuintei si  curţii,identic cu nr.cadastral 32658 din CF 32658, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  Moisiuc Aurel si Livia proprietarii constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 25 de euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 50% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 12 rate egale lunare consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

 

 

                                                                                                           Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.39