ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37195 –din CF 37195, situat in Str.Parcului, nr.3, jud.Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                       intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017    

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.2359/25.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2360/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin.
(2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil; art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 31795 –din CF 31795, situat in Str.Parcului, nr.3 jud.Suceava astfel:

-          imobilul cu nr.cadastral 37297  situat in Str.Parcului nr.3,  avand suprafata  de 106 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 37298 situat in Str. Parcului nr.3, avand suprafata de 121 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

    Art.2 Se  aproba si se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Parcului nr.3, conform anexei la prezenta hotarare.

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                  Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.4