ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  desemnarea consilierilor locali in cadrul comisiei de licitatie, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare a pajistilor  din domeniul privat al Municipiului VATRA DORNEI, Judetul Suceava

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

  

Având în vedere expunerea de motive nr. 5455/21.02.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 5456/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare:

-HCL nr.22/2017  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a pajistilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,aprobata de Legea 86/2014.

În temeiul prevederile art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit .„b, art.45 Lai.(1)  coroborat cu prevederile art. 115, alin. (2), lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotaraste :

            Art. 1. Se desemneaza un numar de trei consilieri locali in cadrul Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei în vederea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pajistilor din proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, în următoarea componenţă:

Membrii:   Ioja Cezar – Consilier local

                       Scripcaru Corneliu - Consilier local

                       Obreja Mariana - Consilier local

Membru supleant: Mateiciuc Ilie - Consilier local

Art. 2.  Se desemneaza un numar de trei consilieri locali in cadrul  Comisiei de  soluţionare a contestaţiilor,  în următoarea componenţă:

Membrii:  Pastinaru Andreia Iuliana - Consilier local

                     Grohinschi Dorin - Consilier local

                      Pintilii Mircea Cristian - Consilier local

Membru supleant: Candrea Dumitru - Consilier local

Art. 3.  Se imputerniceste primarul municipiului in vederea emiterii dispozitiei privind desemnarea comisiei de licitatie si a comisiei de solutionare a contestatiilor si a membrilor supleanti pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare a pajistilor  din domeniul privat al Municipiului VATRA DORNEI, Judetul Suceava, compusa din reprezentanti ai Consiliului local si ai aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei.

Art.4 Comisia numita va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                                                                               Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.40