ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

  

HOTĂRÂRE

privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros,  prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 1600 de mp teren situat in Str.22 Decembrie, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in vederea construirii unei autogari

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.5458/21.02.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 5459/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Avand in vedere prevederile art.693-702, titlul III, Capitolul I”Superficia” din Legea nr.287/2009 republicata, cu modificarile si competarile ulterioare, privind Codul civil;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,b”  şi art. 45 alin.(3) , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba constituirea dreptului de superficie prin licitatie publica pentru suprafata de 1600 mp teren situat in Str.22 Decembrie f.n., identic cu nr.cadastral 37299 din CF 37299, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei pentru o perioada de 10 de ani, cu instituirea unui drept de servitute de trecere  si acces la conductele de utilitati publice, drept de servitute de trecere pentru executarea lucrarilor de  extindere si reabilitare a retelei de apa si apa uzata menajera precum si reparatii in caz de defectiuni la conductele de utilitati publice, cu piciorul, autovehicol si atelaj in favoarea Municipiului Vatra Dornei.

Art.2 Se aproba  si se insuseste raportului de evaluare al terenului pentru stabilirea pretului de pornire al licitatiei, conform anexei la prezenta.

           Art.3 Se aproba Studiul de oportunitate si Caietul de sarcini privind constituirea dreptului de superficie prin  licitatie publica deschisa cu strigare, conform anexelor la prezenta hotarare.

           Art.4 Primarul, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

 

                                                                                                           Contrasemneaza,

                        Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.41

 

Anexa la HCL nr.41/28.02.2017

 

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind constituirea unui drept de superficie prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 1600 de mp teren situat in Str.22 Decembrie, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in vederea construirii unei autogari

 

      Dezvoltarea investitiilor locale presupune crearea unui climat care sa atraga si investitii externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra comunitatii, prin cresterea ofertei de noi locuri de munca direct create, cresterea salariilor, a veniturilor, etc.

1.Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat

      In cauza este terenul in suprafata de 1600 mp situat in Str.22Decembrie f.n.,  identic cu nr.cadastral 37299 din CF 37299, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

2.Motivatia constituirii dreptului de superficie

2.1. Motivele de ordin economico-finanaciar

 Constituirea dreptului de superficie a terenului disponibil in conditiile legii, determina o sursa de venituri proprii pentru bugetul local al Municipiului Vatra Dornei, prin stabilirea unei prestatii legale si adjudecata prin licitatie publica.totodata viitorul beneficiar al dreptului de superficie va genera venituri la bugetul local si de stat prin plata impozitelor si taxelor legale asupra terenului si constructiei ce se va realiza.

2.2.Motive de ordin social

Obiectivul beneficiarului dreptului de superficie este de a construi, pe terenul in cauza o constructie cu destinatia de autogara cu respectarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea  executarii lucrarilor de constructii.

    3.Modalitatea de acordare a constituirii dreptului de superficie

   Terenul poate fi acordat prin constituirea dreptului de superficie oricarei persoane fizice sau juridice care se va angaja prin contractul de constituire a dreptului de  superficie, sa construiasca pe cheltuiala sa o autogara.

  4. Durata  constituirii dreptului de superficie

Durata propusa pentru acordarea constituirii dreptului de superficie este de 10 ani.Contractul de constituire a dreptului de superficie poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, prin acordul de vointa al partilor.

 

5. Pretul  superficiei

       Valoarea finala a superficiei, va fi stabilita in urma licitatiei publice ce urmeaza sa fie organizata de Primaria Municipiului Vatra Dornei conform legislatiei in vigoare.

      Pretul de pornire la licitatie este de 271euro/rata/luna.

      Pretul care se va adjudeca in urma licitatiei publice se va achita 30% la momentul încheierii contractului de  constituire a dreptului de superficie iar diferenta in  rate egale/lunare/consecutive pe toata perioada superficiei si se va achita pana  pe data de 25 a fiecarei luni.

      Contravaloarea superficiei se face venit la bugetul local.

6.Conditii de mediu

Beneficiarul dreptului de superficie va respecta legislatia in vigoare privind protectia mediului si va obtine toate autorizatiile si avizele necesare.

7.Investitii si modernizari

Pentru atingerea obiectivelor propuse in prezentul studiu, sunt necesare asigurarea realizarii unei constructii cu destinatia de autogara.

Contractul de constituire a dreptului de superficie va fi inregistrat de catre beneficiarul dreptului de superficie in registrele de publicitate pe cheltuiala acestuia.

Orice lucrare de amenajare si viabilizare a terenului, in scopul realizarii obiectivului propus, vor fi executate de beneficiarul dreptului de su perficie cu finantare proprie.

8.Concluzii

      Avand in vedere analiza  efectuata in prezentul studiu de oportunitate asupra situatiei actuale a terenului, este evident faptul ca alternativa constituirii dreptului de superficie reprezinta solutia optima pentru sustinerea investitiilor locale si obtinerea unui venit suplimentar la bugetul local.                                                        

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                     CHIRUTA VASILE

 

                   

      Contrasemneaza,

               Secretarul municipiului

         Turcu Vasile

 

 

Anexa la HCL nr.41/28.02.2017

 

                                                   Caiet de sarcini

privind constituirea unui drept de superficie prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 1600 de mp teren situat in Str.22 Decembrie, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in vederea construirii unei autogari

 

 

 I. OBIECTUL CONSTITUIRII DREPTULUI DE SUPERFICIE

1.1. Terenul care urmeaza a fi vândut se afla situat în intravilanul municipiului Vatra Dornei, Str.22 Decembrie , f.n, domeniul privat al municipiului Vatra Dornei.
1.2. Terenul in suprafata de 1600 de mp care face obiectul superficiei  este proprietatea municipiului Vatra Dornei este identic cu nr.cadastral 37299  înscris în C.F. nr. 37299,  conform planului de situatie intocmit de catre Ing.topograf  Coman Catalin.

1.3.Terenul care face obiectul constituirii dreptului de superficie este destinat construirii unei autogari.
 II. Conditii generale ale constituirii dreptului de superficie

2.1. Regimul bunurilor utilizate de beneficiar in derularea contituirii dreptului de superficie.

    In derularea contractului de superficie, bunul preluat de benficiar il constituie 1600 de mp, teren situat in Str.22 Decembrie f.n., aflat in domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei.

Municipiul Vatra Dornei are obligatia de a preda beneficiarului dreptului de superficie terenul pe baza unui proces verbal de predare –primire.

    La incetarea din orice cauza a contractului de constituire a dreptului de superficie, bunurile utilizate de beneficiar in derularea contractului de constituire a dreptului de superficie vor fi repartizate dupa cum urmeaza :

a)      bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini proprietarului la incetarea contractului de constituire a dreptului de superficie – terenul care face obiectul constituirii dreptului de superficie, in aceeasi stare in care a fost predat la intrarea in vigoare a contractului de constituire a dreptului de superficie;

b)      bunurile propriii care, la incetarea contractului de constituire a dreptului de superficie, raman in proprietatea beneficiarului dreptului de superficie- constructia cu destinatia de autogara.

   In contractul de constituire a dreptului de superficie se va mentiona repartitia acestor bunuri la incetarea, din orice cauza, a constituirii dreptului de superficie.

   III. OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

       Responsabilitatile de mediu revin in exclusivitate beneficiarului dreptului de superficie, incepand de la preluarea bunului, pana la incetarea  contractului de constituire a dreptului de superficie, respectiv refacerea cadrului natural dupa realizarea  lucrarilor de orice fel si mentinerea acestuia in conditii normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant.

       In cursul lucrarilor de modernizare si dupa terminarea  acestora, beneficiarul dreptului de superficie are obligatia sa nu afecteze in nici un fel suprafetele de teren din afara celor alocate pentru constituirea dreptului de superficie.

      Beneficiarul are obligatia sa obtina pe cheltuiala sa, toate acordurile, avizele privind executarea lucrarilor de constructii precum si avizele impuse de legislatia de mediu pentru executarea investitiei :Autogara.

     Pe durata constituirii dreptului de superficie este interzisa schimbarea destinatiei terenului pentru care s-a incheiat contractul fara avizul scris al proprietarului.

 

      IV .DURATA SUPERFICIEI

       Durata propusa pentru constituirea dreptului de superficie este de 10 ani si poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, prin acordul partilor.

      V. ELEMENTE DE PRET

5.1. Pretul de pornire la licitatie este de 271 euro/luna cu achitarea  unui avans de 30% in momentul incheierii contractului iar diferenta in rate egale/lunare/consecutive pe toata perioada superficiei si se va achita pana pe data de 25 a fiecarei luni.

5.2.Pasul de strigare la licitatie este de 5% din pretul de pornire la licitatie.`
5.3. Garantia de participare la licitatie în suma de 10 % din valoarea totala a terenului, calculata la pretul de pornire, depusa de ofertantul câstigator se retine de catre proprietarul terenului pâna în momentul încheierii contractului de  constituire a dreptului de superficie, urmând ca dupa aceasta data garantia sa constituie avans din pretul de vînzare datorat de cumparator.
5.4.Valoarea adjudecata va fi achitata  astfel:  30% la momentul încheierii contractului de constituire a dreptului de superficie iar diferenta in  rate egale/lunare/consecutive
pe toata perioada superficiei si se va achita pana pe data de 25 a fiecarei luni.

    V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Proprietarul terenului are urmatoarele obligatii:

a.- Sa predea beneficiarului bunul careface obiectul superficiei pe baza unui proces verbal de predare/primire.
b.- Proprietarul terenului are obligatia de a nu tulbura  beneficiarul dreptului de superficie în exercitiul drepturilor rezultate din contractul de constituire a dreptului de superficie.
c. - De asemenea, proprietarul terenului garanteaza pe superficiar ca bunul nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.
d.- Proprietarul terenului nu raspunde de viciile aparente.

5.2. Beneficiarului dreptului de superficie are urmatoarele obligatii:
a.- achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local.
b. Beneficiarul dreptului de superficie se obliga sa achite pretul terenului ( în lei la cursul leu/euro stabilit de B.N.R. la data efectuarii platii ), la valoarea adjudecata ,30% la momentul încheierii contractului de  constituire a dreptului de superficie iar diferenta in  rate egale/lunare/consecutive
pe toata perioada superficiei si se va achita pana  pe data de 25 a fiecarei luni.
c. - sa plateasca cheltuielile ocazionate de intocmirea contractului de superficie : cheltuielile propriu-zise ale actului,taxele de timbru si de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliara, etc.
d.- sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local pâna la încheierea contractului de  constituire a dreptului de superficie si cele care decurg dupa încheierea contractului.
     VI. DISPOZITII FINALE

6.1. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza în contractul de constituire a dreptului de superficie.
6.2. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantului contra cost, în valoare de 100 lei.
6.3  Transmiterea dreptului de superficie opereaza în momentul încheierii contractului de constituire a dreptului de superficie în forma autentica.
Partile se vor prezenta în termen de 10 zile dupa adjudecare la un birou notarial pentru încheierea în forma autentica a contractului de constituire a dreptului de superficie.
6.4. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, garantia de participare la licitatie.
Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie si a garantiei de participare.
Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:
- au debite fata de Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei ;
- sunt în litigii cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei;
- au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei;

6.5. Daca din diferite motive licitatia se amâna, se revoca sau se anuleaza, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti.
În acest caz ofertantilor li se va înapoia în termen de cinci zile garantia de participare la licitatie si contravaloarea documentatiei de licitatie pe baza unei cereri scrise si înregistrare la Primaria Municipiului Vatra Dornei..
6.6.Prin înscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera însusite de ofertant.

6.7.. Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei publice se vor depune la registratura Primariei Municipiului Vatra Dornei în termen de 48 de ore de la data desfasurarii licitatiei, iar comisia de solutionare a contestatiilor va analiza si instrumenta contestatiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrarii acestora.
              PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                          CHIRUTA VASILE

 

                   

      Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

         Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Anexa la HCL nr.41/28.02.2017

 

I. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Licitatia se va desfasura în data de_______, la sediul Primariei Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.17.
Înscrierea la licitatie se va face în perioada  ______inclusiv, între orele 08-16, la sediul Primariei Municipiului Vatra Dornei, din Str.Mihai Eminescu nr. 17.
În vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa plateasca :
- garantia de participare la licitatie, în suma de 10% din valoarea totala a terenului, calculata la pretul de pornire la casieria Primariei Mun.Vatra Dornei.(324 euro, stabilit la cursul leu euro din ziua platii).,
- caietul de sarcini aferent licitatiei, inclusiv toate documentele necesare licitatiei în suma de 100 lei la casieria Primariei Mun.Vatra Dornei..
Pretul de pornire la licitatie este de: - 271euro /rata/luna, iar pasul de strigare va fi de 5% din pretul de pornire la licitatie,  de 13,55/euro/luna.
Ofertantii vor depune la sediul Primariei Municipiului Vatra Dornei dosarul de licitatie cu urmatoarele documente:
- copie xerox dupa:
pentru persoane juridice

- act constitutiv al societatii (statut/ contract ), certificat de înregistrare fiscala, certificat de înregistrare la Registrul Comertului
- ultimul bilant contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestriala si ultima balanta de verificare
- dovada ca nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei
- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii catre Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternicitii ofertantilor si nu de acestia personal.
- copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei pentru licitatie si a garantiei depuse.
pentru persoanele fizice
- actul de identitate
- copie xerox dupa chitantele care atesta plata caietului de sarcini, a documentatiei pentru licitatie si a garantiei depuse.
- dovada ca nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternicitii ofertantilor si nu de acestia personal.
- certificat fiscal prin care sa se ateste faptul ca nu are datorii fata de Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

NOTA : Secretarul comisiei de licitatie va întocmi un referat pentru fiecare ofertant în parte, din care sa rezulte în mod expres ca ofertantul nu se afla în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

 

 

 

 

 

 


II. DESFASURAREA LICITATIEI

Se începe licitatia parcurgând urmatoarele etape:

1- se verifica existenta actelor doveditoare de plata a garantiei, a caietului de sarcini si a documentatiei pentru licitatie
2- se verifica identitatea ofertantilor pe baza buletinului de identitate/ cartii de identitate/ adeverintei
3- se trece la supralicitarea directa
4- supralicitarea continua pâna când nici un ofertant nu mai supraliciteaza
5- terenul se adjudeca acelui ofertant care a facut cea mai mare oferta.
6- Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei va încheia un proces-verbal de adjudecare, în doua exemplare.
7- partile se vor prezenta în termen de 10 zile dupa adjudecare la un Birou Notarial, în vederea încheierii contractului în forma autentica, pe baza procesului-verbal de adjudecare, a  HCL nr._____ si a caietului de sarcini.
În cazul în care, la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu sunt prezenti 2 participanti , se asteapta o ora dupa care licitatia se amâna.
De asemenea, în cazul în care la data si ora anuntate pentru desfasurarea licitatiei, este înscris un singur ofertant licitatia se amâna.
În ambele cazuri se va organiza o noua licitatie, cu respectarea prezentei metodologii, iar si daca la ora respectiva se prezinta numai un solicitant, lotul de teren va fi atribuit acestuia în conditiile prevazute în caietul de sarcini.
Contractul de  constituire a dreptului de superficie se va încheia în termen de maxim 10 zile , de la data adjudecarii. Nesemnarea de catre adjudecator a contractului  de constituire a dreptului de superficie în termenul stabilit duce la pierderea garantiei de participare si disponibilizarea lotului de teren pentru o noua licitatie.
Pentru ofertantul care a adjudecat si a încheiat contractul de constituire a dreptului de superficie garantia depusa pentru înscrierea la licitatie se va retine si va costitui avans din pretul  superficiei datorat de beneficiarul dreptului de superficie.
Nu se pot înscrie la licitatie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                          CHIRUTA VASILE

 

                    

      Contrasemneaza,

                          Secretarul municipiului

         Turcu Vasile