ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2017 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2017

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.5461/21.02.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.5462/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    Luând în considerare prevederile  art.14, punctul 2 din HG nr.1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste  precum şi art. 6 alin.(1) din Ordinul MAI nr. 132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi a Structurii –cadru a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor;

- prevederile art.13, din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct.8, art. 45 şi art. 115 , alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – republicată  si actualizata.

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. 1 – Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava  pentru anul 2017, întocmit de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Vatra Dornei – conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

            Art. 2 – Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei va fi inaintat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Suceava pentru a fi pus la dispozitie Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta, iar un exemplar se va pune la dispozitia Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Local pentru Situatii de urgenta Vatra Dornei.

            Art.3 Se aprobă Planul privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2017, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

            Art. 4 – Primarul municipiului, prin compartimentul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

 

                                                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.42

 

Anexa HCL 42_001.pngAnexa HCL 42_002.pngAnexa HCL 42_003.pngAnexa HCL 42_004.pngAnexa HCL 42_005.png