ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normelor privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului, precum şi comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în municipiul vatra dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de primarul Municipiului Vatra Dornei înregistrată cu nr.5467/21.02.2017, Raportul nr.5468/21.02.2017al compartimentului de specialitate şi Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei;

În conformitate cu prevederile art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor rurale şi urbane aprobată şi modificată de Legea nr. 515/2002, OUG nr. 195/2005,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului, OG nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul contravenţiilor;

În temeiul art. 36 alin.(9), art. 45 alin.(1), art. 47, art. 49 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Asigurarea şi păstrarea unui mediu natural curat, utilizarea raţională şi conformă cu destinaţia lor a bunurilor şi amenajărilor de orice fel de pe domeniul public şi privat al municipiului, precum şi respectarea normelor igienico-sanitare, constituie obligaţii fundamentale atât pentru autoritatea admnistraţiei publice locale cât şi pentru persoanele juridice şi cetăţenii rezidenţi ori aflaţi în tranzit prin Municipiul Vatra Dornei.

Art.2. Pentru menţinerea unui climat normal de ordine, siguranţă şi linişte publică pe raza municipiului Vatra Dornei şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, cetăţenii au obligaţia de a manifesta un comportament civic şi moral în familie şi societate, pe stradă, în locurile şi localurile publice şi în mijloacele de transport în comun, în spiritul normelor de bună convieţuire socială şi a reglementărilor în vigoare, dând dovadă de bună credinţă în exercitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Art.3. (1) Pentru realizarea celor cuprinse în art.1 şi 2 este necesară instituirea unor norme privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului în Municipiul Vatra Dornei.

(2) Nerespectarea normelor, interdicţiilor sau obligaţiilor cetăţeneşti prevăzute în prezentul act normativ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă fapta nu a fost comisă în aşa fel încât să constituie infracţiune, potrivit legii penale.

CAPITOLUL 1

Contravenţii privind convieţirea socială, ordinea şi liniştea publică

pe raza municipiului Vatra Dornei

Art.4. Constituie contravenţie la normele privind convieţuirea socială, ordinea şi liniştea publică în Municipiul Vatra Dornei săvârşirea oricăreia din următoarele fapte:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane juridice

1

 

Creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în alte locuri decât cele amenajate în acest scop pe terenul proprietate privată, cu respectarea normelor sanitar-veterinare şi a unei distanţe corespunzătoare, astfel încât să nu aducă prejudicii de nici un fel proprietăţilor învecinate.

50 – 500

500 – 2000

2

 

Deţinerea animalelor şi păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente, cu excepţia animalelor de companie ce posedă carnet veterinar de sănătate şi a păsărilor de colivie.

50 – 500

500 – 2000

3

 

Creşterea animalelor şi păsărilor în incinta rampelor de gunoi sau în alte asemenea locuri care prezintă pericol de îmbolnăvire pentru acestea.

150 – 1000

500 – 2000

4

 

Crearea pentru deţinătorii proprietăţilor limitrofe, ori pentru colocatari sau coproprietarii unui condominiu, de disconfort fonic  sau prin mirosuri pestilenţiale ori prin urme biologice provocate de deţinerea în curte sau în locuinţă a unor animale sau păsări.

250 – 1000

500 – 2000

5

 

Amplasarea de platforme pentru depozitarea gunoiului animalier în curţi sau grădini la o distanţă mai mică de 30 m de locuinţele limitrofe sau căile publice, respectiv de 50 m faţă de ansamblurile de blocuri, instituţii sau obiective sociale (şcoli, spitale, grădiniţe, parcuri, etc.).

100 – 500

500 – 2000

6

 

Intrarea cu câini în instituţii, localuri publice, magazine, pieţe agroalimentare, bazar, stadioane, spaţiile de joacă pentru copii, chiar dacă sunt ţinuţi în lesă şi sunt prevăzuţi cu botniţă, cu excepţia câinilor de serviciu ai forţelor de ordine publică aflate în misiune sau a câinilor de însoţire a persoanelor cu dizabilităţi.

100 – 500

 

7

 

Nerespectarea distanţei de minimum 5 m a amplasamentului adăpostului (cuşca) câinelui faţă de apartamentele învecinate, în curţile de folosinţă comună, sau lăsarea lor liberă în curte, fără botniţă.

100 – 250

 

8

Necurăţarea de către proprietarii de animale a excrementelor lăsate de acestea în locurile publice.

50 – 300

 

9

Neinscripţionarea, de către deţinătorii de câini, la calea de acces în proprietate (curte) a unei plăcuţe cu privire la existenţa câinilor, chiar dacă nu sunt declaraţi periculoşi.

50 – 150

100 – 300

10

Obstrucţionarea în orice fel a serviciilor specializate ale admnistraţiei publice locale în luarea măsurilor privind gestionarea problemei câinilor fără stăpân, inclusiv prin ascunderea urmată de lăsarea lor liberă pe domeniul public sau privat al municipiului.

100 – 1000

 

11

 

Scuturarea covoarelor în alte locuri decât cele amenajate sau în intervalul orar 22.00 – 8.00.

50 – 250

 

12

Scuturarea covoarelor, lenjeriei sau a altor obiecte pe ferestre şi balcoane, precum şi aruncarea de la ferestre sau balcoane cu diverse obiecte în cetăţeni, în bunurile acestora ori pe domeniul public sau privat al municipiului.

50 – 500

 

14

Dormitul pe bănci, în canale, în clădiri dezafectate, scări de bloc sau subsoluri, pe mobilierul sau instalaţiile din spaţiile de joacă pentru copii ori din pieţe, pe trotuare, pe spaţiile verzi, în parcuri sau în alte locuri publice.

50 – 500

 

14

 

Nerespectarea tăbliţelor şi afişajelor cuprinzând obligaţii sau interdicţii pentru anumite activităţi (fumatul, aprinderea focului, consumul de alcool, fotografiatul, trecerea şi altele asemena) ori nerespectarea programului de funcţionare sau acces în spaţiile de joacă sau de agrement amenajate pe domeniul public.

50 – 500

 

15

Producerea de zgomote care creează discomfort în clădiri şi împrejurul acestora; zgomote produse de autovehicule/vehicule prin claxonări abusive, de tobele de eşapament defecte, prin accelerarea ostentativă a motorului, prin ţipete, strigături, prin portavoce sau difuzoare, muzică la volum maxim, cântece; acostarea de personae însoţită de injurii, epitete, provocări, etc.

200 - 1000

 

 

CAPITOLUL 2

Contravenţii privind utilizarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei

Art.5. Constituie contravenţie privind utilizarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei săvârşirea oricăreia din următoarele fapte:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane juridice

1

 

Depozitarea sau amplasarea fără drept ori abandonarea pe domeniul public a tonetelor sau chioşcurilor, a construcţiilor metalice sau nemetalice, a aparatelor, instalaţiilor, utilajelor, autovehiculelor sau vehiculelor degradate, defecte ori dezmembrate, respectiv a pieselor sau oricăror elemente componente ale acestora.

100 – 1000

250 – 2500

2

Executarea, fără drept, de împrejmuiri pe domeniul public sau privat al municipiului.

100 – 500

200 – 1000

3

 

Neaducerea la starea iniţială a terenului afectat de lucrări tehnico – edilitare, în maximum 24 de ore de la terminarea lucrărilor de săpătură.

100 – 1000

250 – 2500

4

 

Executarea de săpături, lucrări de foraj şi excavări pentru realizarea de puţuri de captare a pânzelor freatice pe domeniul public sau privat al municipiului fără aprobările legale.

100 – 1000

250 – 2500

5

 

Desfiinţarea, demontarea sau mutarea fără drept, deteriorarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare în orice mod a dotărilor aferente utilităţilor publice (hidranţi, conducte, tablouri electrice, capace şi/sau cămine de vizitare a reţelei subterane, guri aerisire gaze, instalaţii de iluminat ori alte asemenea bunuri).

300 – 1500

500 – 2500

6

Deteriorarea sau degradarea în orice fel a monumentelor, grupurilor statuare, obiectelor de artă sau ornamentale, lampadare, fântâni arteziene, cişmele publice şi altele asemenea, ori a mobilierului urban, inclusiv din cimitire, baze sportive, parcuri şi spaţii de joacă pentru copii (bănci, jardiniere, panouri publicitare/de afişaj, coşuri de gunoi etc).

200 – 1000

500 – 2500

7

 

 

Folosirea mobilierului urban de orice fel sau a oricăror  altor bunuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului, inclusiv din spaţiile de joacă pentru copii, în alt scop decât cel potrivit destinaţiei acestora.

100 – 1000

250 – 2500

8

 

Folosirea bunurilor, amenajărilor sau instalaţiilor de joacă pentru copii de către persoane majore sau care nu respectă limita de vârstă inscripţionată pe echipament sau pe panoul de informare aferent spaţiului de joacă, precum şi:

a)     nerespectarea programului de funcţionare afişat pe panoul de informare la intrarea în spţiul de joacă;

b)     nepăstrarea curăţeniei în spaţiile de joacă;

c)      intrarea în spaţiul de joacă cu câini şi biciclete;

d)     consumarea de băuturi alcoolice în spaţiile de joacă;

e)     scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe împrejmuirea şi echipamentele din spaţiul de joacă

50 – 500

-

9

 

 

Practicarea jocurilor sau întrecerilor sportive, în afara locurilor destinate acestui scop sau a unui cadru organizat, fără aprobarea prealabilă a autorităţii administraţiei locale.

50 – 500

150 – 1000

10

 

Aplicarea neautorizată de anunţuri, afişe, bannere, panouri publicitare sau alte asemenea materiale publicitare pe clădiri, împrejmuiri, stâlpi, arbori, mobilier stradal, indicatoare stradale sau pe alte bunuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului.

50 – 500

150 – 1500

11

Depozitarea materialelor de construcţie, a deşeurilor rezultate din construcţii, a resturilor de ambalaje sau a materialelor de orice fel pe domeniul public sau privat al municipiului.

500 - 1500

1500 - 2500

12

Scăldatul şi spălatul de către persoanele fizice în fântâni arteziene, cişmele şi lacurile amenajate pe spaţiile verzi, în parcuri, precum şi folosirea marginilor (malurilor) acestora ca loc de plajă.

50-500

-

13

Hranirea, adapostirea sau sacrificarea animalelor(caini, pisici, etc.) pe spaţiile publice (străzi, trotuare, parcări, parcuri, zone verzi, etc.).

100-1000

-

14

Incinerarea, îngroparea sau abandonarea cadavrelor de animale şi păsări pe domeniul public sau privat al municipiului ori aruncarea acestora în apele curgătoare sau stătătoare de pe raza localităţii.

100-1000

-

15

Distribuirea de materiale publicitare, fluturaşi, pliante şi altele, precum şi colectarea de fonduri băneşti pentru acţiuni umanitare pe domeniul public sau privat al municipiului, fără aprobările legale.

100-500

200 -1000

16

Afişarea sau inscripţionarea de mesaje pe faţada clădirilor, pe domeniul public sau privat al municipiului, fără aprobările legale.

100 - 1000

250 - 2000

17

Accesul, fără plata taxelor legale, staţionarea sau parcarea autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel, indifferent de proprietar/deţinător, pe străzile cu acces restricţionat, pe trotuare, alei, în parcuri, pe spaţiile verzi, pe domeniul public sau privat al municipiului.

100 - 1000

200 - 2000

18

Amplasarea tonetelor, chişcurilor, meselor, scaunelor, băncilor, vaselor cu flori, a mărfii, etc. fără autorizaţie şi/sau aprobarea administraţiei publice locale.

300 - 1000

500 - 2000

 

CAPITOLUL 3

Norme privind utilizarea drumurilor publice din Municipiul Vatra Dornei

Art.6. (1) Circulaţia autovehiculelor având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe străzile cu regim de restricţie, se face în baza Autorizaţiei speciale de transport, eliberată de Primăria Municipiului Vatra Dornei, prin Serviciul Urbanism, cu acordul Poliţiei rutiere competente.

(2) Autovehiculele speciale agabaritice se pot deplasa pe raza municipiului Vatra Dornei numai pe baza autorizaţiei eliberate de Primăria Municipiului Vatra Dornei în condiţiile alin.(1), cu respectarea traseului stabilit prin aceasta.

Art.7. (1) Este interzisă staţionarea sau parcarea autovehiculelor destinate transportului de mărfuri, care au masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sau lungimea mai mare de 5 m, precum şi a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care au mai mult de 9 locuri pe scaune, pe spaţiile de orice fel dintre blocuri sau pe arterele de circulaţie aparţinând domeniului public sau privat al municipiului, deţinătorii fiind obligaţi a le asigura parcarea numai în incinte sau spaţii aflate în proprietate ori închiriate pe bază de contract de la proprietari, precum şi în parcări special amenajate.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi autovehiculelor aflate în tranzit prin municipiul Vatra Dornei.

Art.8. Activitatea de aprovizionare a pieţelor sau unităţilor comerciale se va face oprind, staţionând sau parcând autovehiculul care aprovizionează numai în parcări sau locuri special amenajate în acest sens, fără stânjenirea traficului, iar în cazul în care acest lucru nu e posibil, aprovizionarea se va face numai între orele 22.00 – 06.00.

Art.9. Persoanele fizice sau juridice, care folosesc mijloace de transport sau utilaje pe raza muncipiului Vatra Dornei, pentru păstrarea în bune condiţii a drumurilor publice, sunt obligate:

a)     să asigure curăţenia şi igiena mijloacelor de transport pe timpul cât acestea sunt în circulaţie pe căile publice, cu deosebire la ieşirea din şantiere, staţii de betoane, garaje, terenuri agricole sau alte asemenea;

b)     să asigure curăţarea căilor publice după efectuarea operaţiilor de încărcare sau descărcare;

c)      să asigure încărcarea şi etanşarea corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale pentru a preîntâmpina împrăştierea acestora în timpul transportului şi murdărirea sau degradarea căilor publice;

d)     să nu transporte paie, furaje şi gunoaie de grajd, decât sub formă de baloţi sau în vehicule închise şi pe cât posibil în afara zonei centrale a municipiului;

e)     să nu oprească sau să nu staţioneze pe scoaruri sau peluze şi aliniamente florale situate pe partea laterală a drumului, precum şi pe trotuare şi căi de acces pentru pietoni acoperite cu pavaje sau dale, cu excepţia vehiculelor utilizate pentru întreţinere, intervenţie la utilităţile publice sau pentru ordine şi siguranţă publică, aflate în misiune.

Art.10. (1) Conducătorii de autovehicule sau vehicule, aflaţi în trafic, sunt obligaţi să   oprească la semnalul poliţistului local şi/sau să se conformeze solicitărilor sale pe drumurile pe care sunt instituite măsuri pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului ori se execută lucrări în carosabil sau în imediata lui vecinătate, ori accesul este restricţionat de administratorul drumului.

(2) Obligaţia prevăzută la alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi pietonilor.

(3) Deţinătorii cu orice titlu a vehiculelor sunt obligaţi să comunice poliţiei locale, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea adresei de comunicare, identitatea persoanei care a condus vehiculul pe drumurile publice din municipiul Vatra Dornei, la un moment dat.

Art.11. Pentru siguranţa traficului, cu ocazia manifestărilor cultural-sportive sau social-economice, a mitingurilor sau marşurilor autorizate, a zilelor de sărbătoare legală, ori cu prilejul executării unor lucrări de reparaţie, întreţinere sau curăţenie a carosabilului, trotuarelor sau în imediata lor vecinătate, administraţia publică locală, prin poliţia locală şi/sau serviciile specializate din primărie, poate lua măsura restricţionării temporare, parţiale sau totale, a accesului autovehiculelor, vehiculelor şi/sau pietonilor pe sectorul de drum afectat, până la epuizarea evenimentului, cu avizul Poliţiei rutiere competente.

Art.12. Constituie contravenţie la normele privind utilizarea drumurilor publice în Municipiul Vatra Dornei săvârşirea oricăreia din următoarele fapte:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane juridice

1

 

Deteriorarea părţii carosabile, parcărilor, acostamentelor,  trotuarelor ori semnalizării rutiere aferente, prin utilizarea unor mijloace de transport sau utilaje neadecvate pe sectoarele de drum respective.

100 – 1000

200 – 2000

2

 

Oprirea, staţionarea sau parcarea autovehiculelor pe locurile marcate şi semnalizate ca fiind rezervate pentru diferite activităţi sau pentru a deservi exclusiv anumite obiective ori persoanele cu handicap.

100 – 1000 

200 – 2000

3

 

Circulaţia vehiculelor de orice fel (autovehicule, motociclete, scutere, căruţe etc), precum şi a bicicletelor, dacă acestea din urmă sunt conduse de către persoane în varstă de peste 14 ani, prin parcuri, pe alei, trotuare, esplanade şi scuaruri, cu execepţia vehiculelor utilizate pentru întreţinere, curăţenie, aprovizionare, intervenţie la utilităţile publice sau pentru ordine şi siguranţă publică, aflate în misiune.

100 –1000

250 – 2000

4

 

 

Circulaţia fără drept în zone sau pe porţiuni de drum restricţionate temporar de administratorul drumului, marcate şi semnalizate corespunzător prin indicatoare, balize de semnalizare, benzi delimitatoare, conuri reflectorizante sau alte asemenea mijloace.

100 – 1000

200 – 2000

5

 

Rezervarea prin orice mod a locurilor de parcare pe carosabil, în parcări sau în oricare alte locuri aparţinând  domeniului public sau privat al municipiului, fără aprobarea administraţiei publice locale.

100 – 1000

200 – 2000

6

 

Blocarea fără drept, în orice mod, a vehiculelor sau autovehiculelor aflate pe domeniul public sau privat al municipiului, ori împiedicarea accesului la proprietate sau la calea publică de circulaţie rutieră sau pietonală.

100 – 1000

200 – 2000

7

Blocarea căilor de acces aflate pe domeniul public sau privat al localităţii, prin depozitarea şi/sau amplasarea unor obiecte sau materiale ori prin parcarea vehiculelor de orice tip.

100 – 1000

200 – 2000

8

 

Montarea, demontarea sau modificarea amplasamentului barierelor de gabarit fără aprobarea autorităţii administraţiei publice locale şi avizul de specialitate al poliţiei rutiere.

100 –1000

250 – 2500

9

 

Deteriorarea sau degradarea din culpă a semnalizării sau amenajărilor stradale amplasate de administratorul drumului pe căile rutiere, pietonale sau în parcări.

100 – 800

250 – 1500

10

Parcarea autovehiculelor în alt mod decât cel stabilit de administratorul drumului sau parcărilor amenajate, prin indicatoarele şi/sau marcajele aplicate.

50 – 500

100 – 1000

11

Transportul rumeguşului şi a deşeurilor de orice fel în mijloace de transport fără prelată, neînchise sau neasigurate corespunzător, precum şi împrăştierea acestora pe carosabil.

200 - 1500

500 - 2500

12

Refuzul de a îndepărta de îndată vehiculul, autovehiculul sau bunurile ce constituie obstacol în calea operatorilor desemnaţi a efectua manual sau mecanizat lucrările de reparaţie, întreţinere, curăţenie ori deszăpezire a căilor rutiere sau pietonale, la solicitarea acestora sau a reprezentanţilor administraţiei publice locale.

200 – 1000

500 – 2500

13

Neplata sau refuzul de a achita taxa de parcare, în parcările cu plată, potrivit tarifelor şi în raport de timpul de parcare

100 – 300

200 – 600

14

Nerespectarea prevederilor oricăruia dintre alineatele art.6 sau ale art.7

250 – 1000

500 – 2500

15

Nerespectarea prevederilor art. 8.

100 – 1000

200 – 2500

16

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 şi a prevederilor oricăruia dintre alineatele art.10.

100 – 500

200 – 1000

17

Nerespectarea prevederilor art. 11.

100 – 800

200 – 1500

 

CAPITOLUL 4

Norme privind salubrizarea şi protecţia mediului înconjurător

în Municipiul Vatra Dornei   

Art.13. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a proteja mediul natural, a păstra curăţenia şi estetica locurilor publice din municipiul Vatra Dornei, potrivit reglementărilor edilitar-gospodăreşti stabilite de administraţia publică locală.

Art.14. Cetăţenii şi  persoanele juridice au obligaţia de a menţine curăţenia şi igiena publică prin colectarea selectivă a deşeurilor, depozitarea reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile sau deşeurile reciclabile numai în locurile special amenajate, potrivit normelor în vigoare.

Art.15. Realizarea şi întreţinerea parcurilor, plantaţiilor, spaţiilor verzi, amenajărilor peisagistice şi aliniamentelor stradale de pe domeniul public sau privat al municipiului Vatra Dornei, se asigură de către operatorul economic desemnat de administraţia  publică locală, potrivit legii.

Art.16. (1) În scopul conservării şi dezvoltării durabile a parcurilor şi spaţiilor verzi, toaletarea, tăierea sau scoaterea din rădăcini a arborilor şi arbuştilor situaţi pe domeniul public sau privat al municipiului Vatra Dornei se va efectua numai de echipele specializate, cu acordul/aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale, fiind interzisă o astfel de operaţiune oricărei alte persoane juridice sau fizice.

(2) Pentru efectuarea tăierii arborilor, potrivit alin.(1), se vor obţine în prealabil: avizul Comisiei de urbanism şi protecţia mediului a Consiliului local, acordul de mediu de la A.P.M. Suceava, marcarea arborilor de către personalul autorizat al Direcţiei Silvice Suceava.

(3) Tăierea arborilor se va putea face numai în perioada de repaus vegetativ (15 octombrie – 15 martie).

(4) Arborii căzuţi la pământ (doborâţi) sau înclinaţi în urma unor fenomene naturale deosebite (furtuni, alunecări de teren, precipitaţii abundente etc) vor fi tăiaţi imediat de către formaţiile prevăzute la alin.(1) sau lucrătorii serviciilor pentru situaţii de urgenţă, fără aplicarea alin.(2).

Art.17. Constituie contravenţie la normele privind salubrizarea şi protecţia mediului înconjurător pe raza municipiului Vatra Dornei şi se sancţionează cu amendă săvârşirea oricăreia din următoarele fapte:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane juridice

1

 

 

Tăierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, a arborilor, arbuştilor, puieţilor sau lăstarilor de pe domeniul public sau privat al municipiului, cu excepţia celor declaraţi monumente ale naturii sau protejaţi, pentru care se aplică legile speciale.

250 – 2000

500 – 2500

2

 

 

Însuşirea, fără drept, a arborilor, arbuştilor, puieţilor sau lăstarilor doborâţi de fenomene naturale sau care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, efectuate în condiţiile art.16 din prezenta hotărâre.

150 – 1000

250 – 2000

3

 

Tăierea ramurilor sau zdrelirea arborilor, arbuştilor, puieţilor sau lăstarilor de pe domeniul public sau privat al municipiului, cu excepţia tăierilor de corecţie autorizate.

100- 500

200 – 1000

4

 

 

 

Deteriorarea florilor, gardurilor vii, plantelor de orice fel sau ierbii din spaţiile verzi, parcuri, grădini publice, aranjamente peisagistice, aliniamente stradale, rondouri, peluze sau din cimitire, prin rupere, tăiere, smulgere, călcare, strivire cu diverse obiecte, efectuarea de lucrări neautorizate sau prin orice alte mijloace.

200 – 500

500 – 2000

5

 

Degradarea în orice fel a suporturilor aranjamentelor dendro-florale ori a împrejmuirilor de protecţie, a marcajelor, plăcuţelor sau panourilor de informare, orientare sau avertizare.

100 – 500

250 – 2000

6

Degradarea în orice fel a aleilor, potecilor pietruite, trotuarelor sau bordurilor, precum şi executarea, fără drept, de pene-rampe la acestea.

100 – 1000

250 – 2000

7

 

Murdărirea domeniului public sau privat al municipiului în urma efectuării unor lucrări de întreţinere sau reparaţii la vehicule/autovehicule, prin evacuarea sau scurgerea de  carburanţi, lubrifianţi, produse inflamabile, toxice sau de altă natură.

100 – 1000

250 – 2500

8

 

Folosirea spaţiilor verzi sau a mobilierului urban aferent ornamentelor dendro-florale în alt scop decât cel potrivit destinaţiei acestora.

50 – 500

250 – 1000

9

Păşunatul animalelor pe zonele verzi ale municipiului, în parcuri, plantaţii, pe malul râurilor sau în alte locuri publice, precum şi lăsarea liberă a animalelor şi păsărilor domestice în aceste locuri şi pe străzi.

300 – 2000

1000 – 2500

10

 

Aplicarea sau înscrierea fără drept, prin orice mijloc, pe mobilierul urban ori pe arborii de pe domeniul public sau privat al municipiului de însemne sau anunţuri de orice fel.

100 – 300

200 – 1000

11

Aprinderea de focuri în parcuri, zone verzi sau în oricare alte locuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului, cu excepţia locurilor special amenajate pentru picnic.

100 – 600

250 – 1000

12

Cultivarea fără drept a legumelor şi zarzavaturilor pe domeniul public sau privat al municipiului.

100 – 500

200 – 1000

13

 

Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare sau fum fără luarea de măsuri pentru protejarea locuinţelor şi persoanelor aflate în raza de acţiune.

100 – 1000

250 – 2500

14

 

Neîncheierea sau nerespectarea contractului de vidanjare prin neevacuarea la timp sau ori de câte ori este necesar a reziduurilor colectate în fosa septică, creând astfel disconfort sau prejudicii de orice fel vecinilor.

100 – 1000

500 – 2000

15

 

 

 

Aruncarea sau depozitarea pe domeniul public, precum şi în alte locuri publice, a rezidurilor menajere şi vegetale (resturi de ţigări, coji de seminţe, bilete de călătorie, hârtii, sticle, borcane, ambalaje sau deşeuri de orice fel) şi nedepunerea lor în coşuri de gunoi, în pubele sau containere de precolectare, precum şi aruncarea sau depozitarea pe domeniul public sau privat al municipiului şi în alte locuri publice a molozului, a bunurilor materiale de orice fel ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, material de construcţii de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule/vehicule de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare.

50 – 500

250 – 1500

16

Utilizarea coşurilor de gunoi stradale în alte scopuri decât pentru depunerea de către pietoni a resturilor alimentare sau deşeurilor de mici dimensiuni.

50 – 300

250 – 1000

17

 

Recoltarea fără drept a deşeurilor sau resturilor de orice fel din coşurile de gunoi, pubele, spaţii sau recipiente de precolectare ori de pe rampa de gunoi a localităţii.

50 – 300

500 – 2000

18

 

 

Necurăţarea zilnică, degradarea sau deteriorarea de către producătorii individuali sau comercianţi a spaţiilor, chioşcurilor, meselor sau tonetelor pentru comerţ stradal ori din piaţă şi bazar, puse la dispoziţie de administraţia publică locală.

100 – 500

250 – 1000

19

 

Murdărirea străzilor şi trotuarelor cu noroi, balast, pietriş, rumeguş sau altele asemenea ori prin spălarea vehiculelor, ambalajelor şi bunurilor de orice fel.

100 – 500

200 – 1000

20

 

Arderea izolaţiilor cablurilor electrice, a anvelopelor, a maselor plastice sau a altor deşeuri ori resturi vegetale sau menajere pe domeniul public sau privat al municipiului, ori pe proprietăţile private situate în intravilanul localităţii.

100 – 500

200 – 1000

21

Incendierea cu intenţie sau din culpă a coşurilor de gunoi stradale, pubelelor sau containerelor de precolectare.

100 – 500

250 – 1000

22

Satisfacerea necesităţilor fiziologice pe spaţii aparţinând domeniului public, în scări de bloc sau în orice alte locuri accesibile publicului.

50 – 300

 

    23

 

Aruncarea obiectelor de uz casnic sau a dezmembrărilor din acestea pe străzi, în parcuri, pe malurile apelor, pe terenuri virane ori în coşurile de gunoi sau în pubele de precolectare amplasate în locuri publice.

150 – 1000

250 – 2000

24

 

Scoaterea gunoaielor şi a apelor menajere uzate din localuri, magazine sau imobile şi aruncarea lor pe străzi, precum şi împrăştierea gunoiului măturat de pe trotuare în rigole sau pe carosabil.

100 – 1000

250 – 2000

25

Prepararea alimentelor în parcuri, grădini publice, ori pe domeniul public prin folosirea grătarelor, cu excepţia perimetrelor delimitate în care funcţionează legal localuri publice (restaurante, baruri), şi a spaţiilor autorizate.

50 – 500

 

26

Spălarea autovehiculelor/vehiculelor, animalelor şi a obiectelor  de orice fel pe domeniul public sau privat al municipiului.

150 – 1500

1000 – 2000

27

Extragerea materialului pietros, a nisipului, a argilei, prin săpături, de pe marginea căilor de acces, din diguri, parcuri sau alte locuri situate pe domeniul public sau privat al municipiului

300-1000

500-2500

28

Deversarea în pâraie, râuri, lacuri sau în locuri publice a apelor rezultate din procese tehnologice, a reziduurilor industriale, din gospodării, a gunoaielor de tot felul, etc.

1000-2000

1500-2500

29

Abandonarea sau îngroparea păsărilor sau animalelor moarte în alte locuri decât cele stabilite prin dispoziţia autorităţii publice locale.

500-2000

1000-2500

30

Nerespectarea obligaţiilor de la art. 13 şi 14

100 – 1000

500 – 2500

 

CAPITOLUL 5

Norme privind buna gospodărire, întreţinere şi folosire a terenurilor şi construcţiilor de orice fel în Municipiul Vatra Dornei

Art.18. (1) Persoanele fizice şi juridice, organizaţiile de orice natură care deţin şi utilizează construcţii de orice fel şi sub orice titlu vor lua măsuri pentru a le gospodări, întreţine şi păstra într-o permanentă stare de curăţenie, a le consolida, amenaja şi repara potrivit cerinţelor de estetică edilitară şi urbanistică, a normelor sanitare şi de protecţie a mediului înconjurător.

(2) Proprietarii au obligaţia de a demola imobilele pe care le deţin şi care se află în stare avansată de degradare, în conformitate cu legislaţia în domeniu.

(3) Proprietarii au obligaţia de a menţine salubre terenurile virane din intravilan, gazonate şi cu arborii toaletaţi, fiind interzisă depozitarea deşeurilor de orice fel pe acestea.    

Art. 19.  Deţinătorii de imobile, sub orice titlu, sau utilizatorii acestor immobile au obligaţia:

a)     să menţină permanent curăţenia trotuarelor, rigolelor, şanţurilor şi zonei cuprinse între imobil sau limita proprietăţii şi calea publică, inclusiv a locurilor de parcare deţinute sub orice titlu, de a înlătura de îndată zăpada sau gheaţa de pe acestea, precum şi de pe acoperişuri şi terase pentru a nu pune în pericol trecătorii, de a desfunda periodic jgheaburile, burlanele, şanţurile şi podeţele ce aparţin sau deservesc proprietăţile, pentru a evita colmatarea lor;

b)     să asigure decolmatarea şi întreţinerea în condiţii de igienă a izvoarelor, fântânilor de apă potabilă sau minerală, a pâraielor şi râurilor care se află sau curg pe terenurile aflate în proprietate sau administrare;

c)      să împrejmuiască curţile, grădinile, aleile de acces aflate în proprietate, administrare sau folosinţă, cu gard viu, gard din prefabricate, lemn, fier, după un proiect aprobat de serviciul urbanism, în care se va stipula, de comun acord cu proprietarul sau administratorul, modelul şi culoarea, precum şi să repare gardurile aflate în stare de degradare;

d)     să întreţină în bună stare clădirile, anexele de toate categoriile, incintele, împrejmuirile precum şi orice spaţiu utilizat;

e)     să menţină în stare de funcţionare instalaţiile de apă, canalizare, sanitare, termice, electrice şi de stingere a incendiilor;

f)       să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţenie, dezinfecţie şi deratizare, ori de câte ori este necesar;

g)     să nu blocheze căile comune de acces, prin depozitarea diverselor obiecte sau materiale ori prin închiderea spaţiului cu destinaţie comună;

h)     să depoziteze combustibilii solizi numai în spaţii închise sau locuri ferite – pe care le deţin – iar combustibilii lichizi în condiţii de totală siguranţă, respectând dispoziţiile legale de prevenire a incendiilor.

Art.20. Deţinătorii de imobile sub orice titlu precum şi administratorii asociaţiilor de proprietari sau locatari au obligaţia de afişare a numărului de imobil alocat de autoritatea locală.

Art.21. (1) Administratorii asociaţiilor de proprietari sau locatari vor lua măsuri operative pentru asigurarea curăţeniei în blocurile de locuit, pentru igienizarea şi refacerea zugrăvelilor, pentru întreţinerea şi repararea acoperişurilor şi instalaţiilor comune, a scărilor şi balustradelor de protecţie, precum şi pentru evacuarea apelor din subsoluri.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin.(1) revin administratorilor şi referitor la sediul asociaţiei.

Art.22. Operatorii economici autorizaţi pentru lucrări de construcţii cât şi persoanele fizice care execută astfel de lucrări au următoarele obligaţii:

a)     să împrejmuiască, să semnalizeze şi să asigure conservarea corespunzătoare, cu evitarea oricăror riscuri, până la reînceperea lucrărilor, a construcţiilor începute pe baza autorizaţiilor legal eliberate şi nefinalizate, în termenul prevăzut;

b)     să nu depoziteze pământ, moloz sau materiale de construcţii pe domeniul public sau privat al municipiului, ci doar în locurile special amenajate;

c)      depozitarea materialelor de construcţii să se facă în aşa fel încât să ducă la protejarea spaţiului verde, asigurarea curăţeniei amplasamentului, trotuarului şi carosabilului, asigurarea siguranţei circulaţiei pietonale şi rutiere;

d)     să degajeze imediat grămezile de pământ, moloz sau orice alte reziduri şi să le transporte pe traseele şi în locuri special amenajate în acest scop, în condiţiile impuse prin autorizaţie, şeful punctului de lucru fiind obligat a specifica în foaia de parcurs, pentru conducătorul auto, locul de depozitare şi traseul de urmat prin municipiu;

e)     să menţină curăţenia pe căile publice ce deservesc zona de construcţii şi să evite producerea şi răspândierea prafului prin stropirea cu apă a părţilor din clădirea în curs de demolare şi a molozului încărcat în vehicule;

f)       să obţină aprobările legale privind închiderea sau ocuparea străzilor şi să asigure permanenţă  funcţionarea mijloacelor de semnalizare rutieră sau pietonală pentru siguranţa circulaţiei pe sectoarele de drum afectate;  

g)     să ia măsuri pentru refacerea calităţii de mediu în zonele de impact, la terminarea lucrărilor;

h)     să asigure condiţii necesare de spălare sau curăţare a roţilor autovehiculelor, vehiculelor sau utilajelor de orice fel la ieşirea din şantier.

Art.23. Constituie contravenţie la normele privind buna gospodărire, întreţinere şi folosire a construcţiilor de orice fel şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane juridice

1

Necurăţirea geamurilor şi vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, precum şi a firmelor uzate sau deteriorate; neasigurarea iluminării vitrinelor pe timpul nopţii; neîntreţinerea faţadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor,chioşcurilor unde îşi desfăşoară activitatea.

100 – 1000

250 – 2000

2

Neafişarea numărului de imobil alocat de administraţia publică  locală.

50 – 200

100 – 500

3

 

 

Degradarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice, a monumentelor istorice, de arhitectură şi artă, amplasate în locuri publice, inclusiv prin expunerea de afişe ori anunţuri ori prin scrierea diferitelor inscripţii pe ziduri, împrejmuiri, porţi, uşi, geamuri, socluri, panouri şi altele asemenea.

50 – 500

100 – 1000

4

Neefectuarea lucrărilor de curăţare, toaletare şi văruire periodică a arborilor aferenţi proprietăţii sau zonei aflate în administrare (folosinţă).

50 – 500

150 – 1000

5

 

Uscarea rufelor la ferestre, în balcoane sau terase precum şi depozitarea de mobilier, lăzi sau alte obiecte inestetice în acestea sau în jurul clădirilor de locuit, dacă sunt expuse vederii publice.

50 – 500

 

6

 

Neîndepărtarea de la streşini, uluce şi jgheaburi a ţurţurilor care pun în pericol trecătorii.

100 – 1000

200 – 2000

8

 

Aruncarea pe străzi sau trotuare a zăpezii sau gheţii din curţile sau spaţiile verzi din jurul imobilelor de locuit ori ale sediilor de firmă.

50 – 200

150 – 600

9

Evacuarea apelor pluviale, menajere sau reziduale pe străzi, trotuare sau alei destinate accesului public, prin instalaţii ori construcţii improvizate care pun în pericol cetăţenii sau provoacă disconfort.

100 – 300

200 – 800

10

Împiedicarea operatorului de a efectua lucrările de curăţenie/dezăpezire a străzilor şi trotuarelor prin blocarea acestora cu autovehicule/vehicule parcate, cu mărfuri, ambalaje sau diferite materiale (obiecte).

100 - 1000

200 - 2000

11

Neîmprejmuirea cu panouri speciale de protecţie a organizărilor de şantier şi amplasamentele pe care execută lucrări de construcţie sau intervenţie la dotările tehnico – edilitare.

200 -1000

500 - 2000

12

Neasigurarea schelelor cu plasă de protecţie şi nerespectarea condiţiilor pentru asigurarea circulaţiei pitonale în deplină siguranţă

200 - 1000

500 - 2000

13

Neîndeplinirea oricăreia din obligaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) – (3). 

100 – 1000

300 – 2000

14

Nerespectarea oricăreia din obligaţiile prevăzute la art. 19.

100 – 1000

300 – 2000

15

Nerespectarea oricăreia din obligaţiile prevăzute la art. 20 şi la art.21.

150 – 1000

 

16

Nerespectarea oricăreia din obligaţiile prevăzute la art. 22.

200 – 1000

700 – 2500

 

CAPITOLUL 6

Norme privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în municipiul Vatra Dornei

Art.24. Exercitarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Vatra Dornei se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii ale administraţiei publice locale.

Art.25. Operatorii economici sunt obligaţi să afişeze la punctul de lucru, la loc vizibil, autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii şi avizul pentru programul de funcţionare, emise de Primarul Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2015 – aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în Municipiul Vatra Dornei şi a orarelor de funcţionare, având viza anuală valabilă.

Art.26.  Operatorii economici sunt obligaţi să respecte tipul structurii de vânzare în funcţie de produsele şi serviciile de piaţă comercializate, aprobat prin autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii.

Art.27. Vânzarea produselor agroalimentare de către producătorii agricoli individuali se va face numai în incinta pieţei agroalimentare, în sectoarele special amenajate, puse la dispoziţie de către administraţia pieţei.

Art.28. Constituie contravenţie la normele privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în Municipiul Vatra Dornei săvârşirea oricăreia din următoarele fapte:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane juridice

1

 

Neafişarea la punctul de lucru în mod vizibil, a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii şi a avizului pentru programul de funcţionare.

 

200 – 1000

2

Nerespectarea tipului structurii de vânzare, aprobat prin autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii, emisă în funcţie de produsele şi serviciile de piaţă comercializate.

 

250 – 2000

3

 

Neprezentarea, în termenul stabilit de organul de control, a documentelor legale pentru desfăşurarea activităţilor comerciale, solicitate în momentul efectuării controlului.

 

200 – 2500

4

 

Vânzarea produselor agroalimentare de către producătorii agricoli individuali în afara sectoarelor amenajate în acest scop în incinta pieţelor agroalimentare.

50 - 500

 

5

Ocuparea fără drept a tonetelor, tarabelor, chioşcurilor, spaţiilor amenajate pentru comercializarea produselor sau a altor asemenea bunuri, aflate în administrarea serviciilor de specialitate ale autorităţii locale sau refuzul de a le elibera la încetarea dreptului de folosinţă.

200 – 800

300 - 2500

6

Practicarea  comerţului sau desfăşurarea unei activităţi de prestare servicii fără autorizaţii şi/sau alte acte prevăzute de lege.

300 - 1000

500 - 2500

7

Refuzul comercianţilor de a achita taxele legale în locurile amenajate şi destinate special pentru desfăşurarea activităţilor specifice (piaţă, bazar etc.). 

100 - 500

300 - 1000

 

CAPITOLUL 7

Dispoziţii finale

Art.29. Odată cu aplicarea sancţiunii principale, prin procesul verbal de constatare a contravenţiei, se va stabili în sarcina contravenientului şi obligaţia recuperării pagubelor constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale administraţiei publice locale.

Art.30. Plata amenzii contravenţionale nu exonerează pe contravenient de achitarea contravalorii stabilite pentru prejudiciul adus prin săvârşirea faptei.

Art.31. Cuantumul amenzilor contravenţionale stabilite în sarcina persoanelor juridice prin prezentul act normativ se aplică şi persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau familiale.

Art.32. Neluarea măsurilor de către părinţi, tutori sau persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor fară venituri proprii, necesare pentru a-l împiedica să savârşească faptele contravenţionale cuprinse în prezenta hotărâre, constituie contravenţie şi se sancţionează  cu amendă de la 100 la 500 lei.

Art.33. În aplicarea prezentei hotărâri se va ţine seama de dispoziţiile Codului Civil privind răspunderea pentru pagubele cauzate de animale sau de ruina unui edificiu precum şi de celelalte acte normative incidente.

Art.34. Constatarea contravenţiilor, stabilirea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale cuprinse în prezenta hotărâre se face de primarul municipiului şi împuterniciţii acestuia.

Art.35. Cuantumurile minim şi maxim ale amenzilor sunt stabilite în lei, iar plata amenzii aplicate se poate face direct la casieria Primăriei Municipiului Vatra Dornei sau prin virament în contul deschis la Trezoreria municipiului Vatra Dornei, cod IBAN nr. RO88TREZ59721A350102XXXX, cod fiscal nr. 7467268.

Art.36. Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile OG  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor privind plata a jumătate din minimul amenzii.

Art.37. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri isi inceteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr.104/2012, modificată şi completată prin HCL nr.161/2012 şi H.C.L. nr. 115/2013, precum şi orice alte dispoziţii contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.38. Cuantumul amenzilor se va actualiza anual, prin hotărâre a Consiliului local, cu respectarea prevederilor legale.

Art.39. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.                                                                        

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.44