ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

regulamentului de organizare şi funcţionare

al centrului de zi  vatra dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.5470/21.02.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.5471/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Având în vedere prevederile art.116, 119 si art.152 al  Legii nr.272/2004 privind protectia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare,     art.113 si 122 din Legea nr.292/2011 a Asistentei sociale;

            În baza art. 36, alin. (1), alin. (2) lit d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin. (1) coroborat cu prevederile art.115 alin. (1) lit. ,,b”din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de zi  Vatra Dornei, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2  Primarul municipiului  prin Directia de Asistenta sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

 

                                                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.45

 

 

Anexa la HCl nr.45/28.02.2017

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE                                                                 A SERVICIULUI SOCIAL DE ZI:
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII VATRA DORNEI

 

Art.1 – Definiţie

(1)   Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social

 „ CENTRUL DE ZI PENTRU COPII VATRA DORNEI”,

(2)   Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

Art.2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei”, cod serviciu social 8891CZ-C-II, cu sediul în Municipiul Vatra Dornei, str.Chiliei, nr.11, este un serviciu social fără personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Directiei de Asistență Socială din subordinea Primăriei Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 - Scopul serviciului social

Scopul serviciului „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei ” este de a preveni separarea copilului de familia sa, de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor care provin din familii cu domiciliul pe raza municipiului Vatra Dornei şi care se găsesc în situaţii de risc social, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională.

Art.4 - Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare.

(1)        Serviciul social „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de:

* Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare;

* Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi

completările ulterioare;

* Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru centrele de zi;

* Hotărârea nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului cum sunt:

* Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de

servicii şi a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;

* Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managamentul     de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

* Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii in domeniul serviciilor sociale;

* Ordinul nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;

* Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

* Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile  publice;

* Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

* Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (actualizat);

* Legea nr.1/ 2011educatiei nationale(actualizată);

* OMS nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

(2)        Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru centrele de zi si anexa nr. 13 din Ordinul 31/2015. pentru aprobarea instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi.

(3)         Serviciul social „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” este înfiinţat prin: Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Vatra Dornei nr. 154 din 28.11.2012 şi funcţionează ca serviciu în subordinea furnizorului de servicii sociale, Direcţia  de Asistenţă Socială a Municipiului Vatra Dornei.

Art.5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)       Serviciul social „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie, la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)       Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” sunt următoarele:                                                                                                                a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;                                                                                                              b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;                c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;                                         

(3)        d) deschiderea către comunitate;                                                                                                                                    e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;                                                             f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;                                                                                                                 

(4)          g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;    

(5)          h) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;                                                                             i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;                                              j) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;                                                                           

(6)               k) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;                          

(7)                       l) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;                                                           

(8)            m) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;                                                                         

(9)          n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;                                                                                         

(10)      o) colaborarea cu toate serviciile din cadrul Direcţiei de Asistenţă socială.

Art.6 - Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrului de zi pentru copii Vatra Dornei”  sunt:                                                                                                                                                                                           a) copii şcolari cu vârstele cuprinse între 7 ani şi 13 ani;                                                                        b) copii aflaţi în situaţie de risc (proveniţi din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură şi educaţie), existând posibilitatea de abandon şcolar şi familial;                                                                                                                                         c) copii proveniţi din familii  aflate în situaţie de criză , cu parinţi despărţiţi, copii care au cerinţe educative speciale;                                                                                                                 

  d) familii din Municipiul Vatra Dornei (naturale, substitutive sau adoptive) care solicită consiliere pentru creşterea şi educarea copiilor.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) Acte necesare:

 - Cerere de înscriere;

- Acte de stare civilă ( certificat de naştere copil, BI/C.I. părinţi,  certificat de căsătorie/ deces);

- Hotărâre divorţ, hotărâre de încredinţare  plasament, etc);

- Adeverinţă medicală de la medicul de familie;

- Adeverinţă de venituri (adeverinţă de salariat, cupon pensie, certificat de  atestare fiscală, cupon VMG, cupon şomaj);

- Situaţia şcolară a copilului.

b) Personalul abilitat din cadrul Direcţiei de Asistenţă socială solicită şcolilor din comunitate o lista cu copii aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar, copii proveniţi din familii aflate în dificultate şi comunică periodic numărul de locuri disponibile în centru;                                                                                                                                                                        c) După depunerea dosarului de admitere în centru, asistentul social din cadrul Directiei de Asitenţă Socială, cu atribuţii în cadrul centrului va întocmi ancheta socială, din care să rezulte situaţia socio-economică a familiei, situaţia de dificultate şi existenţa unui risc de separare a copiilor de familie;                                                                                                                                d)  Primarul Municipiului Vatra Dornei emite dispoziţia de admitere/respingere în centru, pe baza anchetei sociale şi a planului de servicii întocmit de personalul de specialitate, pentru fiecare beneficiar;                                                                                                                                             e) Serviciile oferite de „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” se acordă în baza unui contract încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului şi Municipiul Vatra Dornei prin Direcția de Asistență Socială, în  cadrul căruia se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor; 

 f) Contractul de acordare de servicii se încheie pe o perioadă de maximum 1 an, cu   posibilitatea prelungirii acestuia în urma reevaluării indeplinirii obiectivelor din planul personalizat de intervenţie;                                                                                                                         

    g) Furnizarea serviciilor sociale este gratuită, cheltuielile de funcţionare în bune condiţii a  „Centrului de zi pentru copii Vatra Dornei”, se realizează din bugetul local.                                                                                                   

(3) Condiţii de încetare a acordării serviciilor sunt următoarele:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul şi îndeplinire a obiectivelor stabilite în programul personalizat de intervenţie;

b) când absentează mai mult 10 zile lunar, din alte motive decat cele medicale, de la programul centrului, fără sesizarea în formă scrisă;

c) la solicitarea scrisă a părintelui/reprezentantului legal;

d) când nu sunt respectate de către beneficiar obligaţiile prevăzute în contractul de furnizare de servicii sociale şi a Regulamentului de Ordine Interioară.

 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” au următoarele drepturi:                                                                                                    

 a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;                                                              b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;                                                                                 c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;                        d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;                                                                                                                   e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;   

  f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;                                                                      g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;                                                                                                 h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

(5) Persoanele beneficiare  de serviciile furnizate în „ Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei”, au următoarele obligaţii:                                                                                                                      

  a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;                                                                                                                                                b) să participe activ, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. , la procesul de furnizare a serviciilor sociale;                                                                                                                                            c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală.

Art.7 - Activităţi şi funcţii

 Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei ” sunt următoarele:

a)      De furnizare a serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activităţi:                                                                                                                                                       1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale, prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului   Vatra Dornei,  în contractual încheiat cu persoana beneficiară;                                                                     2. Asigurarea unui supliment de hrana pe perioada şederii în Centru;                                                              3. Copiii vor fi supravegheaţi de personal cu pregatire specială, într-un cadru de grup care poate stimula capacitățile lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeasi vârstă dar si cu adulţii;                                                                                                                                                          4. Educarea şi asistarea celor mici in procesul dezvoltării lor prin activităţi diversificate, adaptate vârstei copiilor, dar şi potenţialului lor de dezvoltare;                                                                

b)        5. Activităţi de cosiliere, informare şi îndrumare pentru copii şi familiile acestora;                                                                                                                   6. Activitaăţi educative: formarea autononiei personale indiciduale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, dezvoltarea spiritului de echipă;                                                                                                                                    7. Activităţi recreative şi de socializare, ateliere de lucru şi creaţie ;                                                                                                                                 8. Efectuarea temelor pentru şcoală, meditaţii şi consultaţii la orice disciplină;                                                                                                                9. Activităţi de dezvoltare personală;                                                                                                                                 10. Jocuri educative, logice,  de creaţie, de dezvoltare a competenţelor;                                                                                                                                                  

c)   De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:                                                                                                                                                                    1. Dezvoltă acţiuni de informare a comunităţii cu privire la serviciile Centrului, prin distribuirea de afişe şi pliante;                                                                                                                                       2. Cel puţin o dată pe an, „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” sprijină organizarea de campanii de sensibilizare a comunităţii referitoare la prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor;                                                                                                                                    

d)      3. Colaborează cu organizaţiile şi instituţiile relevante de la nivelul comunităţii (şcoli, poliţie, biserică etc.) în vederea identificării potenţialilor beneficiari;                                                                                                                                                              4. Colaborează cu formele organizate ale societăţii civile la acţiuni care au ca scop reducerea riscului social la care este expus copilul si familia acestuia;                                                                                         5.  Elaborează rapoarte de activitate;                                                                                          

e)     6.  Activităţi de recrutare de voluntari din comunitate.  

f)       De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:                                                                                                                                     1.  „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” are proceduri scrise cu privire la prevenirea, identificarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra copiilor, întocmite în baza legislaţiei în vigoare;                                                                                                                                   2. Copiii şi familiile/reprezentanţii legali sunt informaţi cu privire la drepturile copilului;        

g)       3. Se  realizează reuniuni generale şi individuale în vederea sprijinirii şi întăririi relaţiei copil-părinte, personalul consiliază şi sprijină părinţii în funcţie de nevoile pe care le au, la cerere sau ori de câte ori se consideră că este în beneficiul copilului şi familiei sale;                                                                                                                                                       4. „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” asigură  derularea de programe pentru părinţii şi familiile aflate în situaţii de risc, în vederea prevenirii separării, a protejării copilului împotriva  abuzului, neglijării şi expluatării.

h)     De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:                               1. Elaborearea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;       

i)         2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;                                                                      3. Furnizarea de servicii educaţionale specializate care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;                                                                                                                                     

j)             4. Instruirea periodică a personalului care oferă servicii în cadrul centrului;                                             5. Îndeplinirea tuturor indicatorilor Standarde Minime Obligatorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare

k)     De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului, prin realizarea următoarelor activităţi:                                                                                                                     1. Recrutarea şi angajarea personalului calificat, cu abilităţi empatice şi de comunicare cu copiii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;                                                                                             

l)          2. Respectarea şi îndeplinirea de către personalul centrului a atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişele de post;                                                                                                                                    3. Realizează evaluări periodice privind îndeplinirea standardelor de calitate ale serviciilor prestate;                                                                                                                                       

m)     4. Desfășurarea activităților instructiv-educative se realizează prin utilizarea materialelor didactice din dotarea centrului;                                                                                                                                                     5. Administrarea resurselor financiare alocate centrului conform prevederilor bugetului  local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1)        Serviciul social „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei”, are aprobat un număr de  6 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.184/29.09.2016 din care:                                           a) personal de conducere : – 1 post;                                                                                                           b) personal de specialitate: - educator specializat – 2 posturi,  psiholog – 1 post,              asistent social – 1 post;                                                                                                                         

(2)           c) personal auxiliar: ingrijitoare ( femeie de serviciu) – 1 post.

Personalul de specialitate repretintă 80% din totalul personalului.

(2) Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoilepersoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.                                                                                                                                           Raportul angajat/beneficiar este de  1/5.

Art.9 - Personalul de conducere

Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a) Asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului, respectiv promovarea personalului cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;                                                                     

b) Elaborează rapoartele privind activitatea centrului, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;                                                   c) Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;                d) Colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;                                                                                                  e) Întocmeşte raportul anual de activitate;                                                                                                      f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului;                          

  g) Propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;                                                                                                                                                            h) Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;                                      i) Realizează referate pentru  achiziţia de materiale didactice, materiale de curăţenie, bunuri şi servicii necesare funcţionării în bune condiţii a activităţii centrului ;                                                          j) Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;                                                                                            k)  Organizează activitatea personalului şi asigură respectarea programului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;                                                                                                               l) Asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu Directia de Asistenta Sociala, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;                                                                                                                                           m) Răspunde de îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor, a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;              

 n) Răspunde de încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;            o) Răspunde de respectarea standardelor de calitate şi se preocupă în permanenţă de creşterea acestora;                                                                                                                                                 p) Întocmeşte dosarul de licenţiere a „Centrului de zi pentru copii Vatra Dornei” ca serviciu social.                            

 Art.10 - Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă                                     

Atribuții generale ale personalului de specialitate:

a) Răspunde de securitatea şi viaţa beneficiarilor din cadrul centrului, pe perioada în care aceştia sunt prezenţi în centru;                                                                                                                                                              b) Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile, a prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare;                                                                                                                               c) Colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;                                                                                                                                           d) Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;                                                                  e) Sesizează conducerea centrului privind situaţiile care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;                                                                    f) Întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;                                                                           g) Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;

   Asistentul social (Cod COR – 263501)

a)  Colectează datele privind situaţia ecomonico-socială a familiilor care au copii in situatii de risc;

b)  Efectuează vizitele în familiile copiilor, realizează anchetele sociale, completează fişele de risc şi face recomandări privind sprijinul necesar acestor familii;

c) Informează familiile cu privire la documentele necesare  încrierii copiilor în „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” şi le acordă sprijin în procurarea lor;

d)  Întocmeşte dosarele de asistenţă socială a copiilor şi familiilor şi actualizează periodic datele privind situaţia economico-socială a familiilor;

e)   Întocmește planul de servicii pentru fiecare beneficiar;

f)    Întocmeste planul personalizat de interventie pentru fiecare beneficiar;

g) Menţine un contact permanent cu familiile, le acordă informaţiile necesare şi sprijin în rezolvarea problemelor curente de asistenţă social;

h) Stabileşte, în colaborare cu psihologul obiectivele educaţiei părinţilor;

i)     Elaborează, în colaborare cu psihologul, tematica pentru acitivităţile cu părinţii;

j)     Oferă asistenţă juridico-administrativă; aceasta se realizeaza cu colaborarea activă a clientului în functie de gradul sau de autonomie ; analizează situaţia administrativă a clientului, îl informează despre drepturile si obligatiile sale, îi explică natura documentelor administrative de care are nevoie (acte de stare civila, adeverinte, certificate), îi explică procedurile administrative, îl ajută pe client să îţi administreze documentele şi îl orientează spre servicii specializate;

k)   Asistenţă pentru obţinerea prestatiilor (beneficii în bani: alocatii, venitul minim garantat, alte ajutoare financiare): asistentul social informeaza clientul despre drepturile lui, verifică/analizează resursele acestuia, împreuna cu clientul face demersurile necesare pentru obtinerea de către acesta a prestatiilor acordate conform legii;

a)Consiliază familia asupra modalităţilor concrete de sprijinire a tinerelor mame (în special a celor cu depresie post-partum): evitarea exercitării unor presiuni inutile şi a culpabilizării de catre familie, împarţirea între membrii familiei a sarcinilor zilnice de îngrijire a copilului, încurajarea mamei.  asistarea clienţilor cu dificultăţi psiho-sociale, persoane cu probleme psihologice, de comportament, dependente de alcool, droguri, supuse abuzurilor din partea unor persoane, copii cu risc de separare de familie;

b)    Evaluează gradul în care relaţiile interpersonale sau izolarea perturba viaţa clientului, realizează întrevederi de tip psihosocial (ascultă, susţine, sprijină clientul în dezvoltarea de competenţe sociale), transmite informaţii asupra gravităţii stării clientului, informează clientul asupra drepturilor şi posibilităţilor de sprijin precum si a institutiilor competente, consiliază clientul în raport cu situaţia sa actuală, face un inventar al resurselor posibile pentru client, realizează împreuna cu clientul un proiect de schimbare a situaţiei sale de viaţă, identifică obstacolele care pot împiedica schimbarea, îl sustine în situatii de criza, propune resurse terapeutice.

  

Psihologul (Cod COR – 263411)

* Realizează pentru persoanele cu dificultăţi psiho-sociale, pentru persoanele cu probleme psihologice, de comportament, dependente de alcool, droguri, supuse abuzurilor din partea unor persoane, copii cu risc de separare de familie, copii în dificultate psiho-socială, activităţi pentru atingerea urmatoarelor obiective:                                                                                                        a) Schimbarea atitudinilor negative ale părinţilor faţă de naştere şi faţă de copil;                           b) Ameliorarea interacțiunilor disfuncționale parinte-copil, menținerea și consolidarea            relațiilor parentale;                                                                                                                                                                    c) Dezvoltarea unei relații de atașament pozitive parinte-copil, îmbunatățirea modurilor                         de comunicare părinte-copil;                                                                                                                d) Dezvoltarea competențelor parentale;                                                                                           e)  Conștientizarea de către familie a nevoilor psihologice si afective ale nou-nascutului, sprijinirea familiei pentru a întelege nevoile de îngrijire permanenta a copilului în familia sa;                       f) depăsirea situației de risc de separare a copilului de familie; evitarea alterării definitive a relatiei părinte-copil;                                                                                                                      

 g) Ameliorarea dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile familiale;                                            h) Depășirea stărilor conflictuale intrafamiliale si intergeneraționale;                                                                     i) Ameliorarea tulburarilor de comportament și a dependenței (de alcool, de droguri);              

j) Ameliorarea la mama a simptomelor psihice consecutive nasterii: anxietate, depresie             post-partum etc.;                                                                                                                                                                            k) Sprijinirea familiei pentru a acorda sprijin mamei.

Participa la elaborarea planului de interventie personalizat

*  Acordă părinţilor si copiilor beneficiari ai proiectului consiliere individuală pentru solutionarea unor probleme precum si referitor la dezvoltarea  psiho-sociale a copiilor.

*  Stabileşte, în colaborare cu educatoarea şi asistentul social obiective individualizate pentru copiii înscrişi în proiect şi recomandă metode şi mijloace didactice adecvate pentru realizarea lor.

*  Recomandă metode individuale de lucru cu copiii care au nevoie de o atenţie deosebită şi contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a performanţelor copiilor.

* Observă lunar comportamentul atitudinile şi nevoile copiilor şi face sugestii asistentului social, educatoarei şi coordonatorului local de proiect privind asistenţa şi sprijinul necesar copiilor şi părinţilor copiilor asistaţi.

                                                                                                                            

Educatorul  specializat (Cod COR – 531203)

a)  Asigurarea educaţiei non-formale şi informale copiilor care frecventează centrul de zi;                   b)  Planificarea şi realizarea de activităţi  în vederea dezvoltării şi consolidării deprinderilor de viaţă independentă la copil pentru creşterea şanselor de reintegrare socială a acestuia.                                c)  Conştientizează rolul său în echipa pluridisciplinară şi dezvoltă relaţii profesionale, de colaborare, pe orizontală şi pe verticală;                                                                                                     d)   Participă la întâlnirile organizate de şeful de centru cu managerul de caz de la Directia de Asistenta Sociala în scopul analizării situaţiei copilului şi cunoaşte procedurile de colaborare cu managerul de caz şi alţi specialişti;                                                                                 e)   Este desemnat persoană de referinţă pentru copil şi întocmeşte programul copiilor, cu sprijinul specialiştilor din instituţie;

f)    Prezintă copilului, clar, în funcţie de gradul său de maturitate  care sunt principalele reguli de organizare a instituţiei;

c)      Menţine permanent legătura cu şcoala, educatorii, învăţătorii şi profesorii devenind un partener în instruirea şi educarea copiilor/tinerilor, efectuează vizite regulate la şcoală pentru a discuta situaţia fiecărui copil;

d)     Participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituţiei, la elaborarea PIS nevoi educaţionale şi urmăreşte obţinerea de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului;

e)      Elaborează, împreună cu cadrul didactic de la şcoala frecventată de copil,  Programul educaţional, anexă a PIP, urmăreşte pregătirea temelor şcolare şi asigură sprijinul necesar pentru realizarea acestui lucru;

f)       În situaţia în care copilul, din motive de sănătate nu poate frecventa, pe o perioadă determinată de timp, unitatea de învăţământ din comunitate, educatorul  asigură activităţi de pregătire şcolară în instituţie pe durata programului şcolar şi în conformitate cu  curriculum şcolar;

g)      În absenţa sau imposibilitatea părinţilor, educatorul  participă la toate activităţile la care unitatea de învăţământ solicită prezenţa părinţilor;

h)      Organizează activităţi de grup, în funcţie de propunerile şi preferinţele personale ale copiilor/tinerilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorării a comunicării între copii/tineri;

i)        Organizează şi animă activităţile de timp liber: sportive, culturale, gospodăreşti, turistice, jocuri, etc.;

j)        Supraveghează prezenţa în unitate a copiilor înscrisi şi stabileşte măsurile, conform procedurilor existente,  pentru aducerea acestora în instituţie atunci când o părăsesc;

k)      Ajută copilul să dezvolte relaţii pozitive cu ceilalţi : cu părinţii, cu copiii din instituţie şi din unitatea de învăţământ frecventată, cu personalul din instituţie şi alţi profesionişti implicaţi

l)        Încurajează copiii să-şi exprime opiniile cu privire la toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vieţii cotidiene din instituţie;

m)    Respectă, în interacţiunea cu copilul, valorile de bază ale unei  relaţii parentale de calitate: căldură şi afecţiune, limite clare şi bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancţionare educativă, constructivă a comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere şi comunicare, recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor, confidenţialitate şi încredere reciprocă;

n)      Respectă demnitatea copilului şi foloseşte formula de adresare preferată de copil;

o)      Cunoaşte particularităţile de vârstă, diferenţele individuale de conduită şi istoricul copiilor de la grupă astfel încât să poată stabili o comunicare şi o relaţionare adecvată cu aceştia;

p)      Abordează relaţiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii şi favoritisme; trebuie să ştie să-şi controleze emoţiile în faţa copilului; să observe, să recunoască şi să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze şi să ofere recompense copilului; să ştie cum să formeze la copil simţul responsabilităţii, de asumare a consecinţelor faptelor sale; să transmită copilului prin mesaje verbale şi nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să stabilească limite în relaţia cu copilul şi cum să le facă acceptate de către acesta.

 

   Art.11 - Personalul auxiliar , gospodărire, întreținere                                     

Îngrijitoarea – Femeie de serviciu (Cod COR –911201)

   Ștergerea prafului, măturat, spălat;

      Scuturarea preşurilor (unde este cazul);

Spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei;

Curățarea jaluzelelor, a covoarelor;

Păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;

Curățarea centralei termice, precum si păstrarea în ordine a spatiului unde este amplasată centrala termică;

Curăţenia sălilor aferente centrului (zilnic);

Curățenia curtii, amenajarea spatiilor verzi( plantarea de flori);

Să nu consume bauturi alcoolice în timpul programului de lucru;

Să se comporte civilizat față de personalul centrului;

Aerisit spatiile existente;

Respectarea regulilor de igienă prevăyute de normele legale în vigoare.

Art.12 – Finanțarea „Centrului de zi pentru copii Vatra Dornei”                                      

Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a)       Bugetul local al municipiului Vatra Dornei

b)       Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi din străinătate;

 

                                                                                           

   

                                                                          

              PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                     CHIRUTA VASILE

 

 

                   

      Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

         Turcu Vasile