ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind infiintarea sectiei sportive de GO in cadrul Clubului  Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei”

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.5476/21.02.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 5477/21.02.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile prevederile art.15 alin.(1) al Legii nr.69/28.04.2000, a Educaţiei Fizice şi Sportului precum şi prevederile art.9 si 10 din  H.G. nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, actualizate; prevederile art.10 al HCL nr.81/2014 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal “Dorna”  Vatra Dornei, persoană juridică de drept public;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) pct.5 si 6, precum şi art. 45 alin. (1) coroborat cu prevederile  art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aproba infiintarea sectiei sportive de GO in cadrul Clubului  Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei”.

          Art.2  Se aprobă completarea punctului 9 al „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Clubului  Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei” aprobat prin HCL nr.81/2004 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal “Dorna”  Vatra Dornei, persoană juridică de drept public, cu  includerea sectiei  sportive de  GO in cadrul Clubului Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei”.

            Art. 3 Primarul municipiului  Vatra Dornei prin Clubul  Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

 

                                                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.47