ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea aprobarea propunerii documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35929 –din CF 35929, situat in Str.Negresti, nr.51, jud.Suceava

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

          intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

            Având în vedere expunerea de motive nr.5479/21.02.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.5480/21.02.2017  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 23 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin.
(2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil.
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), coroborat cu  art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă propunerea de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 35929 –din CF 35929, situat in Str.Negresti, nr.51 jud.Suceava astfel:

-          imobilul cu nr.cadastral 37424  situat in Str.Negresti, nr.51  avand suprafata  de 98 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 37425 situat in Str.Negresti nr.51, avand suprafata de 134 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 37426 situat in Str.Negresti nr.51, avand suprafata de 580 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 37427 situat in Str.Negresti nr.51, avand suprafata de 222 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 37428 situat in Str.Negresti nr.51, avand suprafata de 9 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 37429 situat in Str.Negresti nr.51, avand suprafata de 181 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

    Art.2 Se aproba si se insuseste documentatia tehnica pentru propunerea de dezlipire a imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Negresti nr.51, conform anexei la prezenta hotarare.

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.48