ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 31421 –din CF 31421, precum si a imobilului cu nr.cadastral 32161 din CF 32616, situat in Str.Luceafarului nr.7, jud.Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                               intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017        

            Având în vedere expunerea de motive nr. 2362/25.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2363/25.01.2017al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin.
(2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 31421 –din CF 31421, situat in Str.Luceafarului, nr.7 jud.Suceava astfel:

-          imobilul cu nr.cadastral 37339  situat in Str.Luceafarului nr.7,  avand suprafata  de 232 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 37340 situat in Str. Luceafarului nr.7, avand suprafata de 9 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

    Art.2. Se aprobă dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 32161 –din CF 32161, situat in Str.Luceafarului, nr.7 jud.Suceava astfel:

-          imobilul cu nr.cadastral 37336  situat in Str.Luceafarului nr.7,  avand suprafata  de 419 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

-          imobilul cu nr.cadastral 37337 situat in Str. Luceafarului nr.7, avand suprafata de 6 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

    Art.3 Se aproba si se  insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Luceafarului nr.7, conform anexei la prezenta hotarare.

   Art. 4. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 5. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 6. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                                   Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.5