ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

                                                            HOTĂRÂRE

privind  aprobarea decontarii navetei medicului specialist obstetrica-ginecologie- Abuelba Hussan care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei , de la domiciliul la locul de munca

                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 

                Având în vedere expunerea de motive  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32882/25.11.2015 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art.199 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul santatii precum si prevederile art. 36 alin (2) pct.d si alin 6  lit. ,, a”,  pct.3  precum şi ale art. 45 alin. (2) si a art. 115 alin (1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată si actualizata,

                                                   HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă  decontarea cheltuielilor de naveta din localitatea de domiciliu la Spitalul Municipal Vatra Dornei, pentru medicul specialist obstetrica-ginecologie- Abuelba Hussan care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei, la solicitarea acestuia.

   Art.2.  Decontarea navetei se va face  lunar pe baza de documente justificative.

   Art.3.  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

28.02.2017

Nr.50