ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local  de venituri şi cheltuieli

al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2017, a Programului anual de investiţii -2017, bugetul fondurilor externe nermbursabile si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017

 

                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                                       intrunit in sedinta extraordinara in data de 13.03.2017

 

      Având în vedere expunerea de motive nr.7114/08.03.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.7115/08.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) art.19, art.42, 57 alin.21  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscale,  Legea nr.6/2017  a bugetului de stat pe anul 2017;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 alin.(2) lit.a , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

   Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al municipiului Vatra Dornei, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, precum si estimarea pentru anii 2018-2020   conform anexei  nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 2 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2017, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

   Art.3 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.4  Se aprobă programul anual de investiţii publice pe anul 2017,  conform anexei nr. 4  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

  Art.5 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

13.03.2017

Nr.51