ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂREA

Privind predarea  primirea  investitiei “Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta extraordinara in data de 13.03.2017

 

        Având în vedere expunerea de  motive nr.7117/08.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.7118/08.03.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederilor  Legii nr.213/1998
privind bunurile proprietate publică;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. „b”  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1  Se aproba preluarea  de catre Municipiul Vatra Dornei a investitiei in curs “Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei”” de la Inspectoatul Scolar Suceava.

             Art.2 Se aproba si se  insuseste Protocolul nr. 6658/30.05.2007,   de predare-primire a investitiei   in curs “Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei””, incheiat intre Inspectoratul Scolar Suceava si Primaria Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare.

             Art.3  Se aproba si se insuseste raportul de evaluare a lucrarilor realizate la investitia Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei””, pentru determinarea valorii de inventar a acesteia.

           Art.4  Primarul municipiului, prin Directia economica si Serviciul urbanim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

13.03.2017

Nr.52