ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

privind predarea  primirea  investitiei “Gradinita  cu program prelungit  Vatra Dornei, Str.Chilia nr.9A”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta extraordinara in data de 13.03.2017

 

        Având în vedere expunerea de  motive nr.7120/08.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.7121/08.03.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederilor  Legii nr.213/1998
privind bunurile proprietate publică;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. „b”  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1  Se aproba preluarea  de catre Municipiul Vatra Dornei a investitiei in curs “Gradinita  cu program prelungit  Vatra Dornei, Str.Chilia nr.9A””” de la Inspectoratul Scolar Suceava.

             Art.2 Se aproba si se  insuseste Protocolul nr.6657/30.05.2007,   de predare-primire a investitiei   in curs “Gradinita  cu program prelungit  Vatra Dornei, Str.Chilia nr.9A”, incheiat intre Inspectoatul Scolar Suceava si Primaria Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare.

             Art.3  Se aproba si se insuseste raportul de evaluare a lucrarilor realizate la investitia” Gradinita  cu program prelungit  Vatra Dornei, Str.Chilia nr.9A”,pentru determinarea valorii de inventar a acesteia.

           Art.4 Primarul municipiului, prin Directia economica si Serviciul urbanim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

PINTILII  MIRCEA CRISTIAN  

                                                                                                                         Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

13.03.2017

Nr.53