ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

 

privind predarea  primirea  investitiei “Gradinita  cu program  normal nr.4 Vatra Dornei, Str.Gladiolelor nr.13”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta extraordinara in data de 13.03.2017

 

        Având în vedere expunerea de  motive nr.7123/08.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.7124/08.03.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederilor  Legii nr.213/1998
privind bunurile proprietate publică;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. „b”   din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1  Se aproba preluarea  de catre Municipiul Vatra Dornei a investitiei in curs “Gradinita  cu program  normal nr.4 Vatra Dornei, Str.Gladiolelor nr.13”  pe baza de protocol de la Gradinita cu program normal “Casuta povestilor” Vatra Dornei.

             Art.2  Se aproba si se insuseste raportul de evaluare a lucrarilor realizate la investitia” “Gradinita  cu program  normal nr.4 Vatra Dornei, Str.Gladiolelor nr.13”,pentru determinarea valorii de inventar a acesteia.

           Art.3 Primarul municipiului, prin Directia economica si Serviciul urbanim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

13.03.2017

Nr.54