ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Asfaltare  si modernizare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava«

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta extraordinara in data de 13.03.2017

 

           Având în vedere expunerea de motive nr.7132/08.03.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.7133/08.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

               În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; art.1 si art.18.alin.(2) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice modificata si completata prin HG nr.1063/2012;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

            Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul « Asfaltare  si modernizare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava«,  conform anexei la prezenta hotarare.

          Art.2   Valoarea totala a investitiei este de 9.895.475 lei cu TVA.

            Valoarea lucrarilor finantate  de la bugetul de stat este de 9.523.771 lei cu TVA.

            Valoarea lucrarilor finantate  de la bugetul local este de 371.704 lei cu TVA.

         Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

13.03.2017

Nr.57