ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii proiectului  “Asfaltare  si modernizare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta extraordinara in data de 13.03.2017

  

            Având în vedere expunerea de motive nr.7135/08.03.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.7136/08.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă  cofinantarea  proiectuluiAsfaltare  si modernizare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava  cu suma de 371.704 lei cu TVA .

       Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica si Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

13.03.2017

Nr.58