ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Izvorului, nr.12, in suprafata de 27,12 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre  Rusu Rodica, precum si a cotei de 37/100 din terenul aferent locuintei in suprafata de 26,64 mp

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                               intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017        

 

Având în vedere expunerea de motive nr.2365/25.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2366/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Izvorului nr.12,       identic cu nr.cadastral  37172-C1-U1,  in suprafata de 27,12,  din CF37172-C1-U1 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Rusu Rodica.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 2000 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 25% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 5 ani in rate egale lunare consecutive.

           Art.4 Se aprobă vânzarea cotei de 37/100 din terenul aferent locuintei in suprafata de 26,64 mp identic cu nr.cadastral 37172 din CF 37172.

          Art.5 Preţul imobilului de la art.4, se stabileşte la 30 euro, conform  HCL nr.187/2016 privind aprobarea preturilor terenurilor din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 25% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 5 ani in rate egale lunare consecutive.

         Art.6 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.7 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                          PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                                      Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.6