ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii  unui spatiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, din strada Mihai Eminescu, nr. 15,etaj II,  Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava” pentru infiintare birou teritorial la Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta extraordinara in data de 13.03.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.7144/08.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.7145/08.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001a administraţiei publice locale - Republicată

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”, precum şi art. 45 alin.(1) coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale - Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea prin închiriere a spaţiului  proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada  Mihai Eminescu, nr. 15, etaj 2, în suprafaţă de 24,83 mp din care:1 7,34 mp spatiu birou si 7,49 mp spatii comune  Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava” pentru infiintare birou teritorial la Vatra Dornei.

Art.2 Cuantumul chiriei  este de 5 lei/mp/luna conform HCL nr.231/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2017, chirie ce va fi actualizată anual prin hotărâre a consiliului local.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

13.03.2017

Nr.61