ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii  unui spatiu cu destinaţia de sediu al Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etajII

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta extraordinara in data de 13.03.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.7150/08.03.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.7151/08.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.26 si art.27 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”, precum şi art. 45 alin.(1) coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit .b

din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale - Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea prin închiriere a spaţiului   proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada  Mihai Eminescu, nr. 15, etaj II  în suprafaţă de 35,4  mp din care: 24,72  mp spatiu birou si 10,68 mp spatii comune  Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj II.

Art.2 Cuantumul chiriei va fi cel prevăzut în HCL nr. 231/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2017, chirie ce va fi actualizată anual prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.126/2016.

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                          Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

13.03.2017

Nr.63