ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRĀRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

          Avānd īn vedere expunerea de motive nr.8838/22.03.2017 a primarul Municipiului Vatra Dornei, referatul nr.8839/22.03.2017 al Secretarului Municipiului, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

          Īn conformitate cu prevederile art.35, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art.9 alin.(1) şi art.10 alin. (1), alin.(2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,

          Īn temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(9), art. 45  alin.1şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ā R E :

 

   Art.1 Se alege preşedinte de şedinţă, domnul consilier Pintilii Mircea Cristian,  care va  conduce lucrările şedinţelor  Consiliului Local  pe o perioadă de 3 luni, īncepānd cu luna Martie 2017.

             Art.2. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.66