ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2017

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.8841/22.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8842/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.6 lit.a) si art.15  al Legii nr.350/2005- privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.1, 5 si 6 precum  şi art. 45 alin.(1) coroborat cu  art.115 alin.1 lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aproba Programul anual al privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2017, conform anexei la prezenta hotarare.

          Art.2  Primarul, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.67