ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea excedentului bugetar aferent  anului 2015

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

  

            Având în vedere expunerea de motive nr.8847/22.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8848/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art.58 al Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile  art.25 al  OG 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a coroborat cu art. 115 alin.(1) lit.b)  n Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1  Se aproba utilizarea excedentului bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii, aferent unitatilor de invatamant aferent anului 2015 pentru finantarea cheltuielilor de finantare astfel: Scoala Gimnaziala nr.4: 1691 lei.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia                                                                                                                                                                                         economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.69