ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumelor necesare organizării  Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XI-a

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

          Având în vedere expunerea de motive  nr.8850/22.03.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.8851/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

           În conformitate cu prevederile art.2 pct. 59 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.1, 4,5, precum şi art. 45 alin.(1) coroborat cu  art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1 Se aprobă alocarea sumei de  2300 lei  necesară organizării şi desfăşurării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XI-a.

      Art. 2 Suma alocată va fi suportată din bugetul local.

     Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica şi  Casa de cultură   va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.70