ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele de atletism

 

    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.8853/22.03.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.8854/22.03.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.4,5,6,, precum şi art. 45 alin.(2) lit.(a) si art.115 alin.(1)  lit.(b) din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aproba premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la campionatele de atletism astfel:

               Prasneac Cristian antrenor sectia Atletism al CSM- 1000 de lei;

              Rusu Dorin Andrei–Campion National 2000 de lei

           Art. 2 Primarul municipiului, prin Diectia economica, , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.71