ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii si a  documentatiei pentru inchirierea prin   licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 420 de mp teren situat in Str.Petreni, f.n.

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

          Având în vedere expunerea de motivenr.8856/22.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8857/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) si a art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată si actualizata,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a  unei suprafate de 420 mp, identic cu nr.cadastral 37335 din CF 37335 situat în Str.Poetreni, f.n.  pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.

           Art.2. Se aprobă documentaţia de licitaţie în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare,  a unei suprafate de 420 mp, identic cu nr.cadastral 37335din CF 37335 situat în Str.Petreni, f.n. ,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.3. Preţul de pornire la licitaţie este de  lei 0,25 lei /mp/an, conform HCL nr.231/2016, cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire.

         Art.4  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- Serv. venituri  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

               

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.72