ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

Privind aprobarea

Regulamentului local privind implicarea (informarea şi

consultarea) publicului īn etapele de elaborare sau revizuire

a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.8861/22.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 8862/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

            Avānd īn vedere :

            - dispoziţiile art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu  modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c şi art. 45 alin. (1) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

ART. 1 Se aprobă Regulamentul local privind implicarea (informarea şi consultarea) publicului īn etapele de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre .

ART. 2 Primarul municipiului,  prin Compartimentul Urbanism, va asigura ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.74