ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

      Având în vedere expunerea de motive  nr.8864/22.03.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.8865/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, art.67 din  Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si a sportului ,  Legea nr.186/2014  a bugetului de stat pe anul 2015;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2017,  conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.75