ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRĀRE

privind  aprobarea sumei necesare pentru achizitioanarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu  ocazia Sarbatorilor de Paste 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

 Avānd īn vedere expunerea de motive nr.8867/22.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8868/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In baza prevederilor Legii nr.76/2002  asistentei sociale, coroborate cu cele ale art.36, alin(2) lit.d si alin(6) lit.a) pct.2, art. 45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1 Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 9900  lei pentru achizitionarea de tichete sociale ce vor fi atribuite persoanelor cu nevoi sociale, cu ocazia sarbatorilor de Paste 2017.

Art.2 Se vor acorda 330 de tichete sociale, fiecare in valoare de 30 de lei.

Art..3 Primarul municipiului  prin Serviciul de Asistenta sociala, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.76