ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRĀRE

privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

            Avānd īn vedere expunerea de motive nr.8870/22.03.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.8871/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            Īn conformitate cu prevederile:

    - art.2 alin.2, anexa 2 pct.296 din   HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze pilot, precum şi a listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti;

     - OUG nr.20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016;

      Īn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit.a si  alin.3 lit.(b) precum şi art.45 alin.1,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se aprobă statul de funcţii a Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.04.2017, conform  anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărāre.

            Art. 2 Se aprobă organigrama  Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2016, valabila incepand cu 01.04.2017, conform  anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărāre.

            Art. 3  Se aprobă statul de personal al Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.04.2016, conform  anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărāre.

             Art.4 Cu data prezentei se abroga HCL nr.190/2016.

Art.5 Primarul municipiului, prin Spitalul municipal Vatra Dornei va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.77