ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

                                                                                                    

         HOTARAREA

privind  aprobarea procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului /taxei pentru cladirile si/sau terenurile afectate decalamitati naturale

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.8876/22.03.2017 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.8877/22.03.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile art.456,alin.(2) lit.”i” si alin.3, art.464 alin.(2) lit.”g” si alin.(3) ,  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal   si Hotararea nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

             In temeiul art. 36, alin (2), lit. “b” si alin.(4), lit.”c”,  art. 45, al. (2) coroborat cu prevederile art.115 alin.1 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  republicata;

 

 

HOTARASTE :

 

 

                 Art. 1 - Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pentru cladirile si/sau terenurile care au fost afectate in urma unor calamitati naturale, conform anexei la prezenta hotarare.

                Art. 2 – Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.79

 

 

Anexa la HCL 79