ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTARARE

privind aprobarea  documentatiei puz  in vederea extinderii si modernizarii hotelului Dorna, str.Pacii, Tudor Vladimirescu nr.5a, beneficiar:  SC MERIDIAN TURISM SA

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,                                                               intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017        

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.2371/25.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2372/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Certificatul de urbanism nr.23469/18.08.2016; Avizul nr.1/25.01.2017 al Comisiei tehnice de amenajare a terioriului  si de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Suceava ;

In conformitate cu  art.32 din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare, art.25, alin.1 si  art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; art.36, alin.(2) l;it.(c) coroborat cu alin.5, lit.c si art. 45,alin.(1) si alin.(2), lit.e, coroborat cu art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

Art.l Se aproba documentatia de urbanism  PUZ  in vederea  extinderii si modernizarii Hotelului Dorna, Str.Pacii, Tudor Vladimirescu Nr.5a, Beneficiar: - SC Meridian Turism SA pe un teren proprietatea privata  a acesteia. Suprafata terenului studiat prin P.U.Z. este  de 1803  mp,  formata din suprafata de 824 mp identic cu nr.cadastral 30200 din CF 30200, suprafata de 461 mp identic cu nr.cadastral 33565 din CF 33565, suprafata de 518 mp identic cu nr.cadastral 35025 din CF 35025. Indicatorii urbanistici conform PUZ  sunt : P.O.T. propus  = 80%, C.U.T. maxim  = 6,00 AD/mp teren, regim maxim de inaltime – D+P+5E+M= 29,00 m.

Anexa – plansa de reglementari urbanistice nr. 1-4 – fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                                   Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.8