ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2018 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.8879/22.03.2017 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.8880/22.03.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(j) precum si art.464 alin.(2) lit.”h” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului  pentru anul 2018 pentru cladiri  precum si terenul aferent acestora, pentru Ardelean Gheorghe cu domiciliul in Vatra Dornei Str.Unirii nr.168, erou al revolutiei din 1989.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.80