ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru  o perioada de 5 ani incepand cu anul 2017 pentru cladiri si scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora, pentru anul 2018,  pentru persoanele afectate de  inundatii

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 

Având în vedere expunerea de motive nr.8882/22.03.2017 a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.8883/22.03.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(i) precum si art.463 alin.(3) lit.”g” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 coroborat cu prevedeile art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului  pentru cladirile afectate de inundatii,  situate in Municipiul Vatra Dornei,  pentru o perioada de 5 ani incepand cu anul 2017 si  scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente cladirilor afectate de inundatii,  pentru anul 2018, conform anexei la prezenta hotarare.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.81