ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   modificarea HCL nr.148/2016 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.8885/22.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8886/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 Conform prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale si a art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”pct.1 din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

În temeiul prevederilor art.115 alin. 1 lit. ,,b” precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se modifica art.1 lit.(g) al HCL nr.148/2016 privind “desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Vatra Dornei in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Vatra Dornei”, dupa cum urmeaza:

  “Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei - Scripcaru Corneliu- consilier local, Grup Scolar Vasile Deac”

          Art.2  Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.82