ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii  cotei de ˝ teren in suprafata de 124 mp situat in Str.Unirii nr.29, aferent apartamentelor proprietate personala si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune d-nei Tatar Elena, proprietara apartamentelor

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.8888/22.03.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8889/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei de teren  de 1/2 in suprafata de 124 mp, compusa din urmatoarele imobile:cota de ˝ din suprafata de 83 mp  identic cu nr.cadastral 37430 din CF 37430, cota de ˝ din suprafata de teren de 105 mp identic cu nr.cadastral 1263/2 din CF 37103  precum si suprafata de 30 mp teren identic cu nr.cadastral.37423 din CF 37423  aferenta imobilului situat in Str.Unirii nr.29, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Tatar Elena.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 30 de euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                               Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.83